MP Profit PB, s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2)

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 93187561 | Kód: 16515 - WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie informácií č. 1 uvedených v súťažných podkladoch, Oznámenie o oprave Výzvy na predkladanie ponúk (korigenda zo dňa 6.12.2018) Vysvetlenie
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha č. 9 Vzor Zoznam ekvivalentných položiek Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha č. 8 Prirucka_na_vyplnenie_jednotneho_europskeho_dokumentu Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha č. 7 JED-formular_VZOR Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha č. 6 Vzor Zoznam subdodávateľov Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha č. 5 Vzor návrhu plnenia kritérií Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha 3_Výkaz výmer Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha 2 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha č. 1 Vzor Krycí list ponuky Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 B.3 Obch. podmienky (Príloha č.4 SP-Návrh zmluvy) Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 B.2 Spôsob určenia ceny Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 B.1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 A.3 Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 A.2 Podmienky účasti uchádzačov Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Súťažné podklady - 16515-WYP Súťažné podklady
2018\11\19
19.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - 16515-WYP Výzva na predloženie ponuky
2018\11\19
19.11.2018
09.07.2020 23:49:43