eZakazky - Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.

 Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. - Profil verejného obstarávateľa

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. Štefánikovo námestie 13
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves

IČO : 48274518
DIČ : 2120115547
IČ DPH : SK2120115547

Webstránka : http://www.krasnesady.sk/

Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s.
Sídlo: Štefánikovo námestie 13, Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:
IČO: 48274518

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
17710-WYP Areál lesnej pedagogiky - materská škola 2018\12\31
20.01.2019 03:19:37