eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM

  Zadávateľ:
Technické služby mesta Rimavská Sobota
  Predpokladaná hodnota:
246.927,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
10.04.2019
  Dátum zverejnenia:
15.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Technické služby mesta Rimavská Sobota
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00410365
Športová 16, 97901 Rimavská Sobota
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Rastislav Urda
Telefón: +421 908859848
Email: akpetraurdova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1079
Hlavná adresa(URL): https://www.rimavskasobota.sk/technicke-sluzby-mesta.phtml?id3=43355
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1079
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1079
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup pohonných hmôt pre potreby TSM
Referenčné číslo: 1/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
09134100-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
246 927,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Technické služby Mesta Rimavská Sobota, Športová 1073/16, 979 01 Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a jej dodanie do miesta sídla verejného obstarávateľa a zároveň jej prečerpanie do veľkokapacitnej nádrže.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
246 927,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods.5, § 152 ods. 1 zákona (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom podľa §152 zákona. Verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods.3 zákona. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)
Nakoľko verejný obstarávateľ nie je subjektom verejnej správy, nevie a nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, na základe čoho uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle vyššie uvedeného.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
§ 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Podľa § 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať jednotným európskym dokumentom pre obstarávanie(JED) podľa § 39 zákona, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona, pričom ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby/osôb, JED predloží za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva. V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí predloženým zoznamom dodávok tovaru (motorovej nafty) uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, doplneným potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru (motorovej nafty) preukázať, že v uvedenom referenčnom období dodal tovar (motorovú naftu) v celkovom objeme minimálne 200 000 litrov.
Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) identifikáciu odberateľa (obchodne meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zákazky, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) množstvo dodaného tovaru (motorovej nafty)
d) zmluvný a skutočný termín dodania (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o uspokojivom dodaní tovaru (motorovej nafty) odberateľom,
f) meno, priezvisko, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedene údaje overiť.

Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač uvedenú podmienku účasti preukáže predložením dokladu, z ktorého bude vyplývať, že uchádzač disponuje strojovým alebo technickým vybavením na dodanie motorovej nafty do miesta sídla verejného obstarávateľa v objeme min. 15 000 litrov a strojovým alebo technickým vybavením na prečerpanie dodanej motorovej nafty do veľkokapacitnej nádrže verejného obstarávateľa. Informácie o požadovanom objeme a technické údaje o veľkokapacitnej nádrži verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ poskytuje v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač splnenie uvedenej podmienky účasti preukáže predložením kópie vyhlásenia o zhode, resp. certifikátu (kópia nemusí byť úradne overená) pre motorovú naftu s cetanovým číslom 51 a vyšším, spĺňajúcu požiadavky normy STN EN 590, alebo ekvivalentnej, vydaného autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s platnými technickými špecifikáciami.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:30
Miesto: Technické služby Mesta Rimavská Sobota, Športová 1073/16, 979 01 Rimavská Sobota
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Kompletné súťažné podklady (SP) poskytuje verejný obstarávateľ neobmedzene a každý záujemca si ich môže
stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa. SP sa poskytujú okrem ich prístupu na profile verejného obstarávateľa aj prostredníctvom informačného systému EVO, a preto je potrebné, aby záujemca/uchádzač postupoval v zmysle pokynov a Príručky pre Z/U, uvedených na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.evo.gov.sk.
2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výšku zábezpeky verejný obstarávateľ stanovil vo výške 5 000,00 (slovom
päť tisíc) Eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED). Jednotný európsky dokument sa nachádza v súťažných podkladoch.
4. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je výška zľavy (v percentách) z priemernej týždennej ceny motorovej nafty. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu zľavu vyjadrenú v percentách (%), uvedenú na dve desatinné miesta (uchádzač uvedie výšku zľavy zaokrúhlenú na dve desatinné miesta). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.04.2019
18.08.2019 15:56:36