eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
805.094,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
15.04.2019
  Dátum zverejnenia:
17.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Bratislava
IČO: 31813861
Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo
Telefón: +421 918166047
Email: matej.melo@unb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Hlavná adresa(URL): http://www.unb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3414/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
Referenčné číslo: UNB/J5
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
805 094,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 85107 Bratislava 5 / 1. časť
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
42500000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 85107 Bratislava 5
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 1. časti je doplnenie a inštalácia chladičov s oddeleným kondenzátorom s inštaláciou v existujúcej strojovni v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, pripojenia elektro, systému merania a regulácie a stavebných prác. Rozsah prác je vrátane projektu skutkového vyhotovenia, odborných prehliadok a skúšok potrebných zo zákona na odovzdanie a spustenie diela do prevádzky, vrátane nevyhnutného inžinieringu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
562 192,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre 1 časť vo výške 12 000,00- EUR Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.


Dĺžka trvania zákazky v dňoch je predmetom kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava / 2. časť
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
42500000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 2. časti je doplnenie chladiča centrálneho zdroja chladu pre monoblok Nemocnice Ružinov vrátane príslušenstva, nový rozdeľovač / zberač spolu s novými obehovými čerpadlami, potrubných trás, nevyhnutných úprav v strojovni , pripojenia elektro, systému merania a regulácie a stavebných prác spolu s demontážou a likvidáciou existujúceho nefunkčného chladiča. Rozsah prác je vrátane projektu skutkového vyhotovenia, odborných prehliadok a skúšok potrebných zo zákona na odovzdanie a spustenie diela do prevádzky, vrátane nevyhnutného inžinieringu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Názov: Lehota výstavby v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.6) Predpokladaná hodnota
242 901,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 120
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre 2 časť vo výške 6 000,00- EUR Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.


Dĺžka trvania zákazky v dňoch je predmetom kritéria na vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
1.3.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7.Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.)v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) -vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 1.) Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (nie staršíe ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky) v ktorej má vedené účty (ďalej len "vyjadrenie"). Z vyjadrenia musí byť zrejmé, že uchádzač ku dňu vystavenia vyjadrenia:
a) si plní svoje záväzky,
b) nie je v nepovolenom debete,
c) bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.

Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, uchádzač predloží uvedený doklad len raz.

Ak bude uchádzač preukazovať ekonomické a finančné postavenie kapacitami inej osoby postupuje v súlade s § 33 ods. 2 zákona o VO
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom,
1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené

2.) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

3.) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1.) Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške:

za časť 1: min. 500 000,00 bez DPH
za časť 2: min. 200 000,00 bez DPH

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky samostatne t.j.: pre čast 1 a 2. Zoznám stavebných prác pre každú časť zákazky musí byť rôzny.

Za služby rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce na objekte stavby podľa predmetu zákazky.

AD 2.) a)Vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o jednej osobe s oprávnením na výkon činnosti stavbyvedúceho z riadenia stavby rovnakého alebo obdobného charakteru, ako sú stavebné práce na objekte stavby podľa predmetu zákazky.

Uchádzač preukáže údaje za stavbyvedúceho nasledovnými dokladmi:
- dokladom o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad,
- profesijným životopisom s údajmi o praxi, osobitne o riadení stavieb stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru z pozície stavbyvedúceho (názov a sídlo odberateľa, názov stavby, popis stavby, investičný náklad stavby, obdobie realizácie stavby od do);

- čestným vyhlásením stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na riadenie stavebných prác počas trvania zmluvy,.

b)Vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o jednej osobe "techník chladenia"

Uchádzač preukáže údaje za techniky chladenia nasledovnými dokladmi:
- certifikátom na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6 (3), č. 321/2012 Z.z. § 5 (1) a)c)d)e) alebo ekvivalentný doklad
- čestným vyhlásením technika chladenia, že bude k dispozícii počas trvania zmluvy.


c)Vyžaduje sa uviesť údaje minimálne o jednej osobe "elektrotechnik"

Uchádzač preukáže údaje za elektrotechnika nasledovnými dokladmi:
- osvedčením pre práce na elektrických zariadeniach podľa §23 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad
-čestným vyhlásením elektrotechnika, že bude k dispozícii počas trvania zmluvy

Verejný obstarávateľ prijme ku každému požadovanému dokladu/osvedčeniu aj iný ekvivalentný doklad členského štátu EÚ alebo štátu ktorý je zmluvnou stranou dohody o vládnom obstarávaní GPA, ktorý preukazuje obdobné oprávnenie podľa právneho poriadku daného štátu alebo organizácie.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, verejný obstarávateľ požaduje predložiť požadované doklady pre každú časť predmetu zákazky samostatne t.j.: pre čast 1 a 2. Odborné spôsobilé osoby pre každú časť zákazky musia byť rôzne.

AD 3.)Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu zákazky v zmysle požiadaviek STN EN ISO 14001:2015, resp. ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade predloženia cenovej ponuky pre viac častí predmetu zákazky, uchádzač predloží uvedený doklad len raz.

Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby postupuje v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uspešný ucádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarvateľovi:

-original alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne vo výške zmluvnej ceny.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 14:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Bratislava,Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača (osobou oprávnenou konať za uchádzača) alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1)K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/ Stiahnuť súťažné podklady je možné po prihlásení do systému JOSEPHINE pomocou
prístupových údajov záujemcu. Ak záujemca ešte nemá svoje prístupové údaje do systému JOSEPHINE, získa ich
pomocou registrácie. Záujemca musí byť autorizovaný (význam použitých pojmov - viď "Návod účastníka" na adrese
https://josephine.proebiz.com).

2)Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (http://josephine.proebiz.com), kde
autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


3.) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.

Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

4.) Projektová dokumentácia na: https://www.dropbox.com/sh/75z2984c3l2yc0f/AAAaBZzQPU12euIkEC42Mt2Ja?dl=0

5.) Predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2019
18.08.2019 14:55:02