eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

"SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
605.014,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
11.04.2019
  Dátum zverejnenia:
17.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Antónia Koprdová
Telefón: +421 917669162
Fax: +421 257294326
Email: antonia.koprdova@stuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://stuba.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1030
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/stuba/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=15437981
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"
Referenčné číslo: 9169/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Strojníckej fakulte.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
605 014,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Reometer s temperovaním, s rôznymi geometriami s príslušenstvom + He pyknometer - meranie hustoty pórovitých materiálov
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38428000-1
38425600-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 81231 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Zariadenie na stanovenie reologických vlastností newtonovských a nenewtonovských kvapalín a kompozitných viaczložkových látok.
Zariadenie na stanovenie hustoty kusových a práškových vzoriek pórovitých materiálov, ako sú farmaceutické prášky,tablety, granule, ale i kompozitné materiály, sklo a keramika.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 126,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu. ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 2
II.2.1) Názov
Elektromagnet 1 Tesla s napájacími a riadiacimi obvodmi
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31161100-3
33158100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Zariadenie je určené na realizáciu výskumu v oblasti kryštalizácie kovových materiálov aplikáciou elektromagnetických síl. Elektromagnet napájaný jednosmerným prúdom (konštrukcia typu H) na generovanie magnetického poľa s intenzitou 1 T v medzere medzi pólovými nástavcami vrátane napájacích a regulačných obvodov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód: ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 3
II.2.1) Názov
Klimatizačná komora s nastaviteľnou vlhkosťou, teploty v rozsahu -40+80°C
Časť č.: III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42512000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Klimakomora min.objem komory 110 l, teplotný rozsah od -40°C do + 80 °C, regulácia vlhkosti od 10% do 95%, odvod tepla do vzduchu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 716,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 4
II.2.1) Názov
Iluminačný zdroj k vysokorýchlostnej kamere + Optická sada k vysokorýchlostnej kamere
Časť č.: IV.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38636100-3
38636000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Pulzný osvetľovací zdroj monochromatického koherentného svetla.
Sada objektívov, filtrov a iných optopomôcok k snímaniu dynamických javov pri prúdení tekutín.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 810,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 5
II.2.1) Názov
Akustická kamera na emisie akustických tlakov
Časť č.: V.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32342400-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Akustická kamera umožňujúca merať emisie akustických tlakov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 474,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 6
II.2.1) Názov
Merač absorpcie kinetickej energie kompozitných štruktúr
Časť č.: VI.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38550000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Merač absorpcie kinetickej energie kompozitných štruktúr meria vlhkosť energie, ktorá je pohltená pri pohybe počas vibrácií, pri náhodnom budení a počas nárazu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
166 728,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu. ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
Časť: 7
II.2.1) Názov
Trhací stroj na meranie cyklických vlastností biomateriálov a kompozitov
Časť č.: VII.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38540000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
STROJNÍCKA FAKULTA (SjF) STU, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Trhací jednostĺpový stroj s viacerými silovými bunkami podľa požiadaviek, s vymeniteľnými čeľusťami, softvérom a kompletným zaškolením obsluhy, inštalácia zariadenia, vykonanie skúšky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
53 259,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: ACCORD
Kód ŽoNFP: NFP313020T053
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona dokladmi podľa §32 ods. 2, resp. podľa §32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §39 ods. 1 zákona. Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §152 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa §32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľa uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný dokument predložený uchádzačom.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľom, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena osobitne.
Splnenie podmienok účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona,

Podľa §34 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby, len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity použijú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie požiadavky podľa §34 ods. 1 písm. a) uchádzača preukáže predložením zoznamom dodávok tovaru doplnený referenciami, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, potvrdzujúce dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (relevantný pre danú časť), ktorý preukáže, že za rozhodné obdobie dodal tovary v celkovej hodnote pre:
I. časť: 79 436,94 EUR bez DPH
II. časť: 35 121,00 EUR bez DPH
III. časť: 15 686,00 EUR bez DPH
IV. časť: 20 568,90 EUR bez DPH
V. časť: 114 867,29 EUR bez DPH
VI. časť: 115 042,55 EUR bez DPH
VII. časť: 36 748,94 EUR bez DPH

Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na uverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požiadavky podľa §34 ods. 1 písm. a) predložením referencií na dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky pre relevantnú časť, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi predložiť referencie kumulatívne za relevantnú časť, na ktorú predkladá ponuku, pričom kumulatívna hodnota všetkých referencií pre relevantnú časť za rozhodné obdobie nesmie byť nižšia ako je celková hodnota v EUR bez DPH stanovená verejným obstarávateľom pre relevantnú časť, uvedená v tomto oznámení časti III.1.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok tovaru v hodnote stanovenej verejným obstarávateľom pre každú časť osobitne, pričom uvedená hodnota v EUR bez DPH za každú jednotlivú časť je hodnotou minimálnou.

Zo zoznamu dodávok tovaru predloženého uchádzačom, musia vyplývať vyššie uvedené požiadavky a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke (najmä: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy/plnenia - stručný opis premetu plnenia, hodnotu tovaru v EUR bez DPH, skutočná lehota dodania, kontaktná osoba za odberateľa - meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom prípadného overenia predkladaných informácií).
Verejný obstarávateľ bude zo zoznamu dodávok tovaru akceptovať len tie časti dodávok tovaru, ktoré boli dodané v tzv. rozhodnom období, tzn. tovary dodané za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje dodávkami tovarov, ktoré boli začaté a/ alebo ukončené mimo tohto rozhodného obdobia, uchádzač k takýmto dodávkam tovarov výslovne uvedie aj presný údaj o tom, aký finančný objem, resp. rozsah tovarov bol dodaný v rozhodnom období. V prípade, ak budú v zmluvnej cene, resp. rozsahu dodávok tovaru, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti zarátané aj iné tovary ako vyššie definované tovary (relevantné pre danú časť) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač uvedie finančný objem v EUR bez DPH, resp. rozsah len za vyššie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je premet zákazky (relevantný pre danú časť).
V zmysle §39 zákona je splnenie podmienky účasti možné preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument je uverejnený na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.05.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
Miesto: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Obstarávanie dodávok tovarov prebehne postupom nadlimitnej zákazky v súlade s §66 ods. 7 veta druhá (tzv. reverzná súťaž).
Podľa §38 ods. 1 písm. d) zákona si verejný obstarávateľ uplatňuje podmienku v zmysle §40 ods. 6 písm. g) zákona. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk v elektronickej forme, kde budú súťažné podklady zverejnené po zverejnení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a kde budú zverejňované informácie v prípade potreby vysvetliť alebo doplniť súťažné podklady.
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa v elektronickej forme.
Verejný obstarávateľ pripúšťa komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi vrátane predloženia ponuky iba v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v zmysle §54 zákona.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.04.2019
18.08.2019 15:00:00