eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o.

  Zadávateľ:
INSPECT s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
226.446,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
16.04.2019
  Dátum zverejnenia:
17.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
INSPECT s.r.o.
IČO: 47838639
Tolstého 28, 04001 Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Kontaktná osoba: Karolína Vavrinčíková
Telefón: +421 911561160
Email: karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/19805
Hlavná adresa(URL): http://www.inspect.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1204/
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Karolína Vavrinčíková
Telefón: +421 911561160
Email: karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
Adresa (URL): https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1204/
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o.
Referenčné číslo: DUR000014
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Stavebné úpravy skladovo-výrobnej haly s administratívou firmy INSPECT. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
226 446,04 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45321000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Skladovo-výrobná hala v obci Košice Ťahanovce
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné úpravy skladovo-výrobnej haly s administratívou firmy INSPECT - Dielo podľa projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
226 446,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 6 000 Euro. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Na preukázanie osobného postavenia sa v súlade s §112 ods. 4 ZVO vyžaduje:
a) predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
b) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s § 114 ods. 1 čestným vyhlásením, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, alebo
c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
3) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 13:00
Miesto: Ultima Ratio, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa riadi § 114 ods. 4 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3 tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií
nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.

5) Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného audiu Riadiaceho orgánu alebo sprostrdkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Eurpskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými predpismy SR a právnymi aktmi EÚ
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) Lehota na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov v súlade s § 114 ods. 7 ZVO je do 20 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na podpis zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.

7)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.04.2019
18.08.2019 14:58:44