eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

  Zadávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
  Predpokladaná hodnota:
284.788,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.04.2019
  Dátum zverejnenia:
23.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35562340
Rastislavova 43, 04253 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
Telefón: +421 556118333
Fax: +421 556118309
Email: pitonakova@inmm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.inmm.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3404/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny
Referenčné číslo: 4/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
33600000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka liekov pre potreby INMM v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia.
Predmet zákazky je rozdelený na 27 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 27 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
284 788,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 27
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Liečivá pri poruchách acidity
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 258 mg hydroxidu horečnatého, 388 mg suspenzia algeldrátu zodpovedajúca oxidu hlinitému/5 ml
ATC klasifikácia: A02AD
Predpokladané množstvo: 300 ks
2. 25 mg ranitidínu/ml
ATC klasifikácia: A02BA02
Predpokladané množstvo: 10 ks
3. 10 mg omeprazolu/cps
ATC klasifikácia: A02BC01
Predpokladané množstvo: 560 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
103,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 40 mg drotaveríniumchloridu/tbl
ATC klasifikácia: A03AD02
Predpokladané množstvo: 24 ks
2. 20 mg butylscopolaminii bromidum/ml
ATC klasifikácia: A03BB01
Predpokladané množstvo: 5 ks
3. 500 mg/ml sodnej soli metamizolu, 5 mg/ml pitofenóniumchloridu
ATC klasifikácia: A03DA02
Predpokladané množstvo: 2 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Liečivá na zápchu
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 7,5 mg dinátriumpikosulfátu/ml
ATC klasifikácia: A06AB08
Predpokladané množstvo: 20 ks
2. Glycerolum 85% 2,06 g/sup
ATC klasifikácia: A06AX01
Predpokladané množstvo: 100 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 200 mg nifuroxazidu/cps
ATC klasifikácia: A07AX03
Predpokladané množstvo: 120 ks
2. Aktívne uhlie 320 mg/tbl
ATC klasifikácia: A07BA51
Predpokladané množstvo: 300 ks
3. 2,5 mg hydrochlorid difenoxylátu a 0,025 mg atropíniumsulfátu/tbl
ATC klasifikácia: A07DA01
Predpokladané množstvo: 200 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
76,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Digestíva, vrátane enzýmov
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 200 m.j. (36,60 mg) takadiastázy/tbl
ATC klasifikácia: A09AA01
Predpokladané množstvo: 300 ks
2. 220 mg pankreatínu/tbl
ATC klasifikácia: A09AA02
Predpokladané množstvo: 120 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
35,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Viatmíny
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 1 mikrogram alfakalcidolu/cps
ATC klasifikácia: A11CC03
Predpokladané množstvo: 60 ks
2. 0,5 mg cholekalciferolu/ml
ATC klasifikácia: A11CC05
Predpokladané množstvo: 10 ks
3. 20 mg pyridoxíniumchloridu/tbl
ATC klasifikácia: A11HA02
Predpokladané množstvo: 400 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
55,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Minerálne doplnky
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 0,671 g dihydrátu chloridu vápenatého/10 ml
ATC klasifikácia: A12AA07
Predpokladané množstvo: 10 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Antitrombotiká
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.Sodná soľ heparínu 5 000 IU/ml
ATC klasifikácia: B01AB01
Predpokladané množstvo: 8 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
110,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Náhrady krvi a perfúzne roztoky
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.60 g hydroxyetylškrobu/1000 ml,
ATC klasifikácia: B05AA07
Predpokladané množstvo: 30 ks
2. Glucosum anhydricum 400g/1000ml
ATC klasifikácia: B05BA03
Predpokladané množstvo: 40 ks
3. 100 g manitolu/1000 ml
ATC klasifikácia: B05BC01
Predpokladané množstvo: 120 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
410,71 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Kardiaká
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 150 mg amiodaróniumchloridu (amiodarón)/3 ml
ATC klasifikácia: C01BD01
Predpokladané množstvo: 12 ks
2. 1,000 mg noradrenalínu/ml
ATC klasifikácia: C01CA03
Predpokladané množstvo: 5 ks
3. 1,2 mg adrenalíniumchloridu (= 1 mg adrenalínu)/ml
ATC klasifikácia: C01CA24
Predpokladané množstvo: 100 ks
4. 0,15 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor
ATC klasifikácia: C01CA24
Predpokladané množstvo: 3 ks
5. 0,3 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor
ATC klasifikácia: C01CA24
Predpokladané množstvo: 4 ks
6. 0,4 mg glyceroltrinitrátu/dávka
ATC klasifikácia: C01DA02
Predpokladané množstvo: 5 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
295,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 11
II.2.1) Názov
Diuretiká
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 20mg furosemidu/2 ml
ATC klasifikácia: C03CA01
Predpokladané množstvo: 500 ks
2. 40 mg furosemidu/tbl
ATC klasifikácia: C03CA01
Predpokladané množstvo: 20 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
101,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 12
II.2.1) Názov
Betablokátory
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 50 mg metoprololiumtartarátu/tbl
ATC klasifikácia: C07AB02
Predpokladané množstvo: 500 ks
2. 5 mg bisoprololiumfumarátu/tbl
ATC klasifikácia: C07AB07
Predpokladané množstvo: 30 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 13
II.2.1) Názov
Blokátory kalciového kanála
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 5 mg amlodipínu/tbl
ATC klasifikácia: C08CA01
Predpokladané množstvo: 60 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1,35 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 14
II.2.1) Názov
Liečivá s účinkom na renín - angiotenzínový systém
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 12,5 mg kaptoprilu/tbl
ATC klasifikácia: C09AA01
Predpokladané množstvo: 60 ks
2. 25 mg kaptoprilu/tbl
ATC klasifikácia: C09AA01
Predpokladané množstvo: 120 ks
3. 2,5 mg ramiprilu/tbl
ATC klasifikácia: C09AA05
Predpokladané množstvo: 60 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
19,36 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 15
II.2.1) Názov
Emolienciá a dermatoprotektíva
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Urea 40 mg/ml
ATC klasifikácia: D02AE01
Predpokladané množstvo: 20 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
77,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 16
II.2.1) Názov
Iné dermatologiká
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 100 mg roztoku octanu a vínanu hlinitého/g
ATC klasifikácia: D11AX
Predpokladané množstvo: 20 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 17
II.2.1) Názov
Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy
Časť č.: 17
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 0,9 mg alfa-tyreotropínu
ATC klasifikácia: H01AB01
Predpokladané množstvo: 900 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
279 882,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 18
II.2.1) Názov
Kortikosteroidy na systémové použitie
Časť č.: 18
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 4 mg dexametazónu/ml
ATC klasifikácia: H02AB02
Predpokladané množstvo: 40 ks
2. Prednisonum 5 mg/tbl
ATC klasifikácia: H02AB07
Predpokladané množstvo: 40 ks
3. Prednisonum 20 mg/tbl
ATC klasifikácia: H02AB07
Predpokladané množstvo: 60 ks
4. 100 mg hydrokortizónu
ATC klasifikácia: H02AB09
Predokladané množstvo: 200 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
268,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 19
II.2.1) Názov
Liečba štítnej žľazy
Časť č.: 19
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1.100 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 5000 ks
2. 112 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 600 ks
3. 125 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 4000 ks
4. 137 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 2000 ks
5. 150 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 6000 ks
6. 200 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 2000 ks
7. 25 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 2500 ks
8. 50 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 2500 ks
9. 75 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 2500 ks
10. 88 mikrogram sodnej soli levotyroxínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA01
Predpokladané množstvo: 500 ks
11. 0,025 mg sodnej soli liotyronínu/tbl
ATC klasifikácia: H03AA02
Predpokladané množstvo: 13 500 ks
12. 50 mg propyltiouracilu/tbl
ATC klasifikácia: H03BA02
Predpokladané množstvo: 400 ks
13. 10 mg tiamazolu/tbl
ATC klasifikácia: H03BB02
Predpokladané množstvo: 200 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 751,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 20
II.2.1) Názov
Antiflogistiká a antireumatiká
Časť č.: 20
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 25 mg sodnej soli diklofenaku s okamžitým uvoľnením a 125 mg sodnej soli diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním/tbl
ATC klasifikácia: M01AB05
Predpokladané množstvo: 20 ks
2. 200 mg ibuprofenu/tbl
ATC klasifikácia: M01AE01
Predpokladané množstvo: 96 ks
3. 400 mg ibuprofenu/tbl
ATC klasifikácia: M01AE01
Predpokladané množstvo: 96 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 21
II.2.1) Názov
Analgetiká
Časť č.: 21
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 100 mg tramadoliumochloridu/2 ml
ATC klasifikácia: N02AX02
Predpokladané množstvo: 15 ks
2. 50 mg tramadoliumchloridu/1 ml
ATC klasifikácia: N02AX02
Predpokladané množstvo: 15 ks
3. 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu/tbl
ATC klasifikácia: N02BB02
Predpokladané množstvo: 80 ks
4. 500 mg paracetamolu/tbl
ATC klasifikácia: N02BE01
Predpokladané množstvo: 120 ks
5. 325 mg paracetamolu, 130 mg guajfenezínu, 70 mg kofeínu/tbl
ATC klasifikácia: N02BE71
Predpokladané množstvo: 160 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 22
II.2.1) Názov
Psycholeptiká
Časť č.: 22
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 25 mg chlórpromazíniumchloridu/5 ml
ATC klasifikácia: N05AA01
Predpokladané množstvo: 20 ks
2. 10 mg diazepamu/2 ml
ATC klasifikácia: N05BA01
Predpokladané množstvo: 20 ks
3. 10 mg diazepamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA01
Predpokladané množstvo: 40 ks
4. 2 mg diazepamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA01
Predpokladané množstvo: 40 ks
5. 5 mg diazepamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA01
Predpokladané množstvo: 100 ks
6. 1,5 mg bromazepamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA08
Predpokladané množstvo: 300 ks
7. 3 mg bromazepamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA08
Predpokladané množstvo: 300 ks
8. 0,5 mg alprazolamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA12
Predpokladané množstvo: 150 ks
9. 1,0 mg alprazolamu/tbl
ATC klasifikácia: N05BA12
Predpokladané množstvo: 150 ks
10. 10 mg zolpidémiumtartarátu/tbl
ATC klasifikácia: N05CF02
Predpokladané množstvo: 400 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
95,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 23
II.2.1) Názov
Antiastmatiká
Časť č.: 23
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 100 mikrogram salbutamolu/dávka
ATC klasifikácia: R03AC02
Predpokladané množstvo: 1 ks
2. 21 mikrogram ipratropiumbromidu, 50 g fenoteroliumhydrobromidu/dávka
ATC klasifikácia: R03AK03
Predpokladané množstvo: 1 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 24
II.2.1) Názov
Antitusiká a lieky proti nachladnutiu
Časť č.: 24
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 15 mg ambroxol hydrochloridu/5 ml
ATC klasifikácia: R05CB06
Predpokladané množstvo: 4 ks
2. 28,72 mg hemihydrát kodeíniumfosfátu/tbl
ATC klasifikácia: R05DA04
Predpokladané množstvo: 10 ks
3. Butamirati dihydrogenocitras 4 mg, guaifenesinum 100 mg/1 ml
ATC klasifikácia: R05DB13
Predpokladané množstvo: 6 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
26,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 25
II.2.1) Názov
Antihistaminiká na systémové použitie
Časť č.: 25
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 6,5 mg tietylperazínu/sup
ATC klasifikácia: R06AD03
Predpokladané množstvo: 120 ks
2. 2,25 mg bisulepíniumchloridu/tbl
ATC klasifikácia: R06AX
Predpokladané množstvo: 320 ks
3. 1,2 mg bisulepíniumchloridu/2 ml
ATC klasifikácia: R06AX
Predpokladané množstvo: 80 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 26
II.2.1) Názov
Oftalmologiká
Časť č.: 26
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. 3 mg ofloxacínu (1 ml = 30 kvapiek)/ml
ATC klasifikácia: S01AX11
Predpokladané množstvo: 3 ks
2. 0,05 mg latanoprostu/ml
ATC klasifikácia: S01EE01
Predpokladané množstvo: 3 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
24,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 27
II.2.1) Názov
Všetky ostatné neterapeutické prípravky
Časť č.: 27
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33600000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, IČO: 31672850, názov lekárne: SYNDIPHARMA,Trieda SNP 457/1, Košice.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Voda na injekciu
ATC klasifikácia: V07AB
Predpokladané množstvo: 800 ks
2. Chlorid sodný 0,9 %, 1 x 1000 ml (obal PE)
ATC klasifikácia: B05BB01
Predpokladané množstvo: 500 ks
3. Chlorid sodný 0,9 %, 1 x 250 ml (obal PE)
ATC klasifikácia: B05BB01
Predpokladané množstvo: 300 ks
4. Chlorid sodný 0,9 %, 1 x 10 ml (amp. PE)
ATC klasifikácia: B05BB01
Predpokladané množstvo: 2000 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 156,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"):
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Hospodársky subjekt môže podľa § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Jednotný európsky dokument. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument. Bližšie informácie viď bod 24 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 66 ods. 7 prvá veta ZVO, z toho dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie viď bod 25 časti V. kapitoly A a viď. kapitola C súťažných podkladov.
Ďalšie údaje o podmienkach účasti osobného postavenia sú uvedené v bode 23.1.1 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ. Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 28 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
Miesto: Proces otvárania ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa t.j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh, v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO do systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/). Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.04.2019
18.08.2019 15:08:38