eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok

  Zadávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
  Predpokladaná hodnota:
1.056.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.04.2019
  Dátum zverejnenia:
24.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35562340
Rastislavova 43, 04253 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
Telefón: +421 556118333
Fax: +421 556118309
Email: pitonakova@inmm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://inmm.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3139/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok
Referenčné číslo: 3/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
33690000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy: Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 056 900,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Košice, sídlom Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh
II.2.4) Opis obstarávania:
Uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 056 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"):
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Hospodársky subjekt môže podľa § 152 ods. 1 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Jednotný európsky dokument. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument. Bližšie informácie viď bod 24 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

Verejný obstarávateľ aplikuje ustanovenie § 66 ods. 7 prvá veta ZVO, z toho dôvodu sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie viď bod 25 časti V. kapitoly A a viď. kapitola C súťažných podkladov.
Ďalšie údaje o podmienkach účasti osobného postavenia sú uvedené v bode 23.1.1 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ. Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 28 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.05.2019 09:00
Miesto: Proces otvárania ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa t.j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh, v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO do systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/). Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky dokumenty k zákazke sú všeobecne verejné dostupné v profile verejného obstarávateľa v záložke "zákazky" na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9124 a na stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3139/summary.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko ide o jedno rádiofarmakum, hoci rôznej aktivity, avšak je potrebné, aby bolo toto rádiofarmakum dodávané z dôvodu efektívnosti, hospodárnosti jedným dodávateľom, rozdelenie zákazky by mohlo spôsobovať ťažkosti/výrazné náklady z hľadiska zvýšených nákladov na zabezpečenie logistiky a koordinácie viacerých dodávateľov, ako aj z hľadiska vážneho rizika ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V danom prípade je zabezpečená flexibilita a efektívnosť práce, nakoľko verejný obstarávateľ má právo objednávku upraviť alebo zrušiť predchádzajúci pracovný deň pred dňom dodania a tým upraviť objednávku na inú aktivitu, preto je efektívne, aby bol jeden dodávateľ u každej aktivity rádiofarmaka.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 26 časti V. kapitoly A súťažných podkladov.
Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť spôsobmi, uvedenými v bode 16.22 súťažných podkladov. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v časti II. kapitoly A súťažných podkladov.
Žiadosťou o účasť sa podľa § 2 ods.5 písm. j) ZVO rozumie písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov , ak ide o verejnú súťaž.
Žiadosť o účasť, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v lehote uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia.
Žiadosť o účasť, resp. informácia o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu/žiadateľa (obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, jej telefónne číslo a e-mail). Uvedené sa požaduje z dôvodu objektívneho stanovenia momentu prevzatia súťažných podkladov a s tým súvisiace určenie lehôt podľa ZVO. Ak záujemca uvedenú požiadavku nedodrží, verejný obstarávateľ bude zákonné lehoty počítať od momentu zverejnenia súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 ZVO o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky za účelom zabezpečenia viazanosti ich ponuky.
Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky nie je verejným obstarávateľom organizovaná.
V zmysle § 66 ods.7 prvá veta ZVO sa verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. Bližšie informácie k vypracovaniu ponuky viď bod 16 časti III. kapitoly A súťažných podkladov.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, a ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.04.2019
18.08.2019 15:15:32