eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Realizácia výstavby stavby „Materská škola – Obora“

  Zadávateľ:
LS Company s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
217.750,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
23.04.2019
  Dátum zverejnenia:
25.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LS Company s. r. o.
IČO: 45506175
Svätoplukova 28, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Škorec
Telefón: +421 903430166
Email: office@yept.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20052
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
prijímateľ nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
investičná výstavba
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia výstavby stavby „Materská škola – Obora“
Referenčné číslo: LSCompany_skolka-Obora
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením. V prípade požiadavky obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie obstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
217 750,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215214-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
pozemky parc.č.1486/24,parc.č.1486/175, parc.č.1486/176, parc.č.1486/179, parc.č.1486/108, parc.č.1486/177, parc.č.1486/178, Mesto Stupava,, katastrálne územie Stupava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením. V prípade požiadavky obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie obstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
217 750,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021Q902
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí byť oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom zákazky.
2. Uchádzač splnenie preukáže predložením výpisu zo živnostenského registra alebo výpisu z obchodného registra.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 12:30
Miesto: YEPT s.r.o.
Svätoplukova 28
821 08 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponuk bude verejne, účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponuk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.04.2019
18.08.2019 15:26:43