eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - stavebné práce

  Zadávateľ:
Nemocnica Zvolen a. s.
  Predpokladaná hodnota:
3.961.182,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
24.04.2019
  Dátum zverejnenia:
25.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica Zvolen a. s.
IČO: 45594929
Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897 / 221025897
Email: klient@tendersolution.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní" alebo "verejný obstarávateľ")
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - stavebné práce
Referenčné číslo: 01/NZ/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v Nemocnici Zvolen a.s.. Bližšia špocifkácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 961 182,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nemocnica Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v Nemocnici Zvolen a.s.. Bližšia špocifkácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 961 182,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC213- 2017-25
II.2.14) Doplňujúce informácie
Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pozaduje zabezpeku vo vyske 100 000,- EUR.
Podrobnosti o zabezpeke definuje osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani v sutaznych podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 zakona o verejnom obstaravani v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.
V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani: Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani. Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada osobe podla § 8 zakona o verejnom obstaravani uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom, urcenym osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani . Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pozaduje, aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou.
V zmysle § 114 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani moze hospodarsky subjekt predbezne nahradit doklady urcene osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok ucasti aj cestnym vyhlasenim.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchadzac preukaze splnenie podmienok ucasti tykajucich sa technickej alebo odbornej sposobilosti nasledovnymi dokladmi (sken originalu alebo uradne osvedcenej kopie):
Technicku alebo odbornu sposobilost uchadzac preukaze podla § 34 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani zoznamom stavebnych prac uskutocnenych za predchadzajucich pat rokov od vyhlasenia verejneho obstaravania s uvedenim cien, miest a lehot uskutocnenia stavebnych prac: zoznam musi byt doplneny potvrdenim o uspokojivom vykonani stavebnych prac a zhodnoteni uskutocnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak odberatelom 1. bol verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokladom je referencia, 2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel podla tohto zakona, dokaz o plneni potvrdi odberatel; ak take potvrdenie uchadzac alebo zaujemca nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskutocneni, doplnenym dokladom, preukazujucim ich uskutocnenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktoreho boli uskutocnene.
Odovodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky ucasti:
Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pozaduje preukazat uskutocnenie rovnakych alebo podobnych stavebnych prac ako predmet zakazky v stanovenom minimalnom objeme z dovodu vyberu zmluvneho partnera, majuceho dostatocne skusenosti s uspesnou realizaciou rovnakych alebo podobnych zakaziek.
V pripade, ak uchadzac predklada dokumenty v inej mene ako EUR, v predlozenom prehlade uvedie sumu v povodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V pripade cudzich mien v dokumentoch uchadzaca, ktorymi preukazuje splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, uchadzac pouzije pravidlo prepoctu na menu EUR podla priemerneho rocneho kurzu relevantneho roku, kedy bolo protokolarne odovzdane dielo podla kurzoveho listka ECB (dostupny tiez napr. na www.nbs.sk).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie uvedeneho uchadzac preukaze predlozenim referencie/referencii rovnakeho alebo podobneho charakteru, ako je predmet tejto zakazky, pricom referencia/referencie maju byt kumulativne s rozpoctovym nakladom minimalne
3 900 000,00 EUR bez DPH za predchazajucich 5 rokov od vyhlasenia verejneho obstaravania.
Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani: Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani. Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene Jednotnym europskym dokumentom predklada osobe podla § 8 zakona o verejnom obstaravani uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom, urcenym osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani . Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani v prilohe Sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pozaduje, aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou.
Uchadzac alebo zaujemca moze na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyuzit technicke a odborne kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah v zmysle § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani a takisto moze vyuzit subdodavatelov v sulade s § 41 zakona o verejnom obstaravani.
V zmysle § 114 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani moze hospodarsky subjekt predbezne nahradit doklady urcene osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok ucasti aj cestnym vyhlasenim.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 24.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., Digital Park III. Blok E., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie ponuk sa uskutocni v zmysle § 52 zakona o verejnom obstaravani.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikacia medzi osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci osobe podla § 8 zakona o verejnom obstaravani, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Ak uchadzac nema v umysle zadat podiel zakazky tretim osobam, je tuto skutocnost povinny vyslovene uviest vo svojej ponuke.
6. Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
7. Zabezpeka ponuky sa vyzaduje. Blizis informacie su obsiahnute v sutaznych podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.04.2019
18.08.2019 15:34:10