eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
5.980.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.04.2019
  Dátum zverejnenia:
26.04.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: +421 258311121
Email: maria.domianova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)
Referenčné číslo: 60302/19/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71521000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 980 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Prešov, Malý Šariš, Veľký Šariš. Je umiestnená v okrese Prešov v Prešovskom kraji.
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 980 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
1899
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Doplňujúce informácie k bodu II.1.6) Informácie o častiach
Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
Činnosť stavebného dozoru na stavbe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)" je komplexná riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celku z pohľadu technického (jednotné postupy), časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné efektívne riadiť postup výstavby. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.

2. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)
Trvanie zmluvy:
Predpokladaná lehota poskytovania služby je 1899 dní a pozostáva z nasledovných lehôt:
- Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať služby je 1340 kalendárnych dní.
- Predpokladaná doba poskytovania služieb pred začatím realizácie Diela je 14 dní.
- Lehota na oznámenie vád je 365 dní.
- Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 180 dní.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona v spojení s § 152 zákona.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.04.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona - že nie je v reštrukturalizácii, predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.06.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
- predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
- doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla, na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1. tejto časti podmienok účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.05.2019 13:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zasadačka na 1. poschodí.
Otvárania ponúk v sídle verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zastúpení štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom / úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia / výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci / úradne overenou kópiou.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch vo Zväzku 1 časti A.1 Pokyny preuchádzačov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 31 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.04.2019
03.07.2020 12:58:26