eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa , Cyklochodník v obci Huncovce“

  Zadávateľ:
Obec Huncovce
  Predpokladaná hodnota:
542.074,64 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
25.04.2019
  Dátum zverejnenia:
29.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Huncovce
IČO: 00326232
Hlavná 29, 05992 Huncovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Majerčák
Telefón: +421 524680432
Fax: +421 524680438
Email: huncovce@huncovce.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5840
Hlavná adresa(URL): http://www.huncovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2597/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2597/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa , Cyklochodník v obci Huncovce“
Referenčné číslo: PDL/2019/2/HU
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je realizácie diela, výstavba úseku asfaltového cyklistického chodníka v k. ú. Huncovce
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
542 074,64 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233100-0
45233162-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú Obec Huncovce
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom verejného obstarávania je realizácia projektu, ktorý rieši výstavbu cyklistického chodníka na katastrálnom území mesta Kežmarok a obce Huncovce. Začiatok trasy cyklochodníka je situovaný na existujúcej lávke cez rieku Poprad v Kežmarku. Trasa pokračuje po pravostrannej hrádzi rieky Poprad a v km cca 0,252 50 prechádza lávkou ponad Stránsky potok. Cyklochodník pokračuje ďalej po pravostrannej hrádzi až do km cca 1,300, kde hrádza končí. Ďalej je cyklotrasa vedená súbežne s riekou Poprad vo vzdialenosti cca 15m od brehovej čiary. V km 2,097 35 je navrhnutá lávka cez Slavkovský jarok. V km 2,934 20 je navrhnutá lávka cez rieku Poprad, ktorou sa trasa dostáva na vzdušnú pätu pravostrannej hrádze prívodného kanála k MVE a pokračuje až do km cca 3,725, kde je trasa vedená v mieste existujúcej poľnej cesty až k miestnej komunikácii, ul. Železničnej. Po križovaní s ul. Železničnou trasa pokračuje po pravostrannej hrádzi prívodného kanála k MVE až na koniec úseku, kde sa plynulo napája na projektovaný cyklochodník Veľká Lomnica cyklotrasa (od k.ú. Huncovce po k.ú. Poprad).
Cyklotrasa je navrhnutá ako obojsmerná s cyklistickým pruhom šírky 1,25m. Stredný deliaci prúžok má šírku 0,5m. Celková šírka cyklochodníka je 3,0m. Nespevnená krajnica šírky 0,25m je navrhnutá po oboch stranách. Svahy majú sklon 1:1,5. V úseku v km 2,850-3,015 je navrhnutý sklon svahu 1:2.
Konštrukcia cyklistického chodníka je navrhovaná v celkovej hrúbke 0,29m s asfaltovým krytom. V miestach s možným prejazdom nákladných vozidiel je vozovka navrhovaná v celkovej hrúbke 0,49m.
Odvodnenie cyklochodníka je zabezpečené pomocou priečneho ako aj pozdĺžneho sklonu vozovky na terén. Na prevedenie existujúcich priekop sú navrhnuté priepusty.

Stavba je členená na nasledujúce objekty:
1.101-00 Cyklochodník v katastri mesta Kežmarok
2.102-00 Cyklochodník v katastri obce Huncovce
3.201-00 Lávka cez Stránsky potok
4.202-00 Lávka cez Slavkovský jarok
5.203-00 Lávka cez rieku Poprad
6.601-00 Úpravy nadzemných 22kV vedení
7.650-00 Preložka telefónneho vedenia

V rámci stavby sú zohľadnené všetky dotknuté inžinierske siete a ich úpravy resp. preložky a napojenie je súčasťou stavebných objektov realizovaných spoločne s výstavbou cyklochodníka.
Cyklochodník je na začiatku aj na konci úseku napojený na projektované úseky v rámci cyklotrasy Cesta okolo Tatier.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
542 074,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: AK:
1. nastanú okolnosti podľa § 57 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
2. riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Číslo projektu: PLSK.01.01.00-12-0173/17
II.2.14) Doplňujúce informácie
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014-2020
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 pís. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
1.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
alebo
2.podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
2.1Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
2.2 Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
alebo
3.podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
3.1 Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie
3.2Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
alebo
4.podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením
- v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle znenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
1.Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne jednou osobou riadiacim pracovníkom zodpovedným za riadne zhotovenie predmetu zákazky, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží nasledovné doklady:.
2.Riadiaci pracovník : stavbyvedúci
2.3Osvedčenie v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad ( z dokladu musí byť zrejmé zameranie na inžinierske stavby);
2.4Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje
a)identifikačné údaje (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
b)priebeh zamestnaní vrátane súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
2.5Zoznam praktických skúsenosti v pozícii stavbyvedúci , preukazujúci minimálne jednu preukázateľnú praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Zoznam bude obsahovať zmluvné ceny stavebných prác, ich názov, obdobia realizácie, miesta realizácie, názvy a adresy zamestnávateľa/ov s ich aktuálnymi kontaktnými údajmi na overenie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Jedna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje inžinierska stavba v zmysle § 43a Zákon č. 50/1976 Zb (stavebný zákona)
3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
4.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3. Zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Jedna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavbu rovnakého alebo obdobného charakteru sa považuje inžinierska stavba v zmysle § 43a Zákon č. 50/1976 Zb (stavebný zákona).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ ( úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 09:30
Miesto: Obecný úrad Huncovce, kancelária starostu
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch časť V. ods. 24. Otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk .

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi: -
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2597/summary, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky, ktorá je stanovená vo výške 15 000,00 EUR.

Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených, teda nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.04.2019
18.08.2019 15:50:18