eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS

  Zadávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
  Predpokladaná hodnota:
403.440,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 08:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
26.04.2019
  Dátum zverejnenia:
29.04.2019
  Zákazka bola zverejnená na www.ezakazky.sk
Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu môžeťe požiadať o účasť
Zobraziť zverejnené dokumenty
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO: 37910337
Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana KORČOKOVÁ, PhD.
Telefón: +421 442883303
Email: obstaravanie@aos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012
Hlavná adresa(URL): http://www.aos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9012
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk/aos
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS
Referenčné číslo: AOS-300/22-61/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45317300-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
403 440,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45310000-3
45311000-0
50532400-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
403 440,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon overejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa §
32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, respektíve podľa § 114 ods.1 Čestným vyhlásením (príloha 6 súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov) , pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom,obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač nepredkladá v zmysle § 32 ods. 3 doklad podľa § 32 ods.1 písm e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačného systému verejnej správy (a to z dôvodov na strane prevádzkovateľa a správcu systému). S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 a) ZVO v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v z zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Splniť podmienku účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona a preukáže
ju predložením dokladov podľa:
1. § 33 ods.1 písmena a) zákona,
2. § 33 ods.1 písmena d) zákona.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať Čestným prehlásením podľa § 114 ods 1 zákona o verejnom obstarávaní vyplneným resp. jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. predložením vyjadrenia banky (bánk), ktorej (ktorých) je
uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie
ponúk.
Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu:
- o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky,
- o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru, že subjekt dodržiava splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nie je ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou konať v mene uchádzača/štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/ách ako vtej/tých, od ktorej/ktorých je/sú predložené potvrdenie/a . V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách,
verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z nich.
K bodu 2. obrat uchádzača musí obsahovať za predchádzajúce tri účtovné obdobia - (rok, alebo hospodárske
roky) minimálne spolu 537.920,00 EUR bez DPH. Preukáže účtovnými uzávierkami s poznámkami (napr. odkazom na ich zverejnenie). Pre určenie výšky obratu sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku UVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Splniť podmienku účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky.
Požadovanú technickú, alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením dokladov požadovaných v bode:
1. Podľa § 34, ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV. Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávatelia budú preukazovaní v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní tak, aby úspešný uchádzač údaje o nich v súlade s predmetným odsekom uviedol v zmluve o dielo.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálnej jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je tá časť predmetu zákazky na ktorú uchádzač predkladá cenovú ponuku v minimálnom objeme 268.960,00 EUR
bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
2. Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi, alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na
riadení stavebných prác spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov.

Požadované osvedčenia pracovníkov:
- min 3. pracovníkov podľa § 21-23 do 1000V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.
- min.1 pracovníka podľa § 24 do 1000V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky č. 508/2009Z.z.
- min 1 pracovníka podľa § 23 nad 1000V v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (práce budú realizované vo VN trafostaniciach).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Oprávnenia, certifikáty a osvedčenia:
Oprávnenie na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.0 zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.
Oprávnenie na opravu vrátane montáže elektrických zariadení v zmysle § 15 ods.1 zak.č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o BOZP).
Oprávnenie na odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V v zmysle § 15 ods.1 zák. o BOZP.
Oprávnenie na výrobu elektrických rozvádzačov NN v zmysle § 15 ods.1 zák. o BOZP
Certifikát vydaný na meno uchádzača od výrobcu zariadení na: Výrobu NN inteligentných rozvádzačov typu PRISMA-P s minimálnym menovitým prúdom In 1600A vrátane systému Power Monitoring Expert.
Osvedčenie o zhode od výrobcu na zariadenie: NN spínací a riadiaci rozvádzač typu PRISMA-P s min. menovitým prúdom In:1600A a min. menovitým prevádzkovým napätím Ue:400V/50Hz.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 08:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 08:30
Miesto: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393 (veliteľská budova)
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, piate poschodie, miestnosť číslo 514
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov v bode 22. Otváranie obálok s ponukami.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Bude sa postupovať podľa § 114 ods. 7 ZVO v náväznosti na § 55 ods.1 ZVO. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Ak bude ponúkaný ekvivalent, uchádzač musí postupovať podľa § 42 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko verejný obstarávateľ už má časť siete vybudovanú na inteligentných rozvádzačoch typu PRISMA-P. Z posúdenia zhody musí byť jasná kompatibilita riešení za účelom zabezpečenia funkčnosti systému. Zábezpeka sa nevyžaduje. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na soc. aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2019
18.08.2019 15:43:47