eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Nadstavba materskej školy a úprava areálu MŠ

  Zadávateľ:
Obec Bánov
  Predpokladaná hodnota:
222.125,94 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
26.04.2019
  Dátum zverejnenia:
29.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bánov
IČO: 00308765
Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Babicza
Telefón: +421 911516940
Email: babicza23@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.banov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.banov.sk/obecny-urad/verejne-obstaravanie-1/zakazky.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://http://https://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nadstavba materskej školy a úprava areálu MŠ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom tohto verejného obstarávania je nadstavba k jestvujúcej budove MŠ Bánov. Je to rozšírenie priestorov MŠ na druhom nadzemnom podlaží a úprava areálu ihriska MŠ.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
222 125,94 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt nadstavby k materskej škole sa nachádza v katastri obce Bánov, na parcelách č. 2803/27, 2803/22.
II.2.4) Opis obstarávania
Jedná sa o prístavbu k jestvujúcej budove materskej a základnej školy v Bánove. Je to rozšírenie priestorov materskej školy na druhom nadzemnom podlaží. Nadstavba je navrhnutá s plochou strechou so sklonom 2°. Pôdorysný rozmer prístavby 11,33 x 17,95 metra. Hmotovo-priestorové riešenie prístavby je v súlade s perspektívnym rozvojom obce podľa územného plánu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
222 125,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC221-2016-10, IROP-Z-302021H145-221-10
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje plnenie predmetu zákazky v predpokladanej lehote do 4 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov (osobitné predpisy viď. § 32 ods. 1 písm. g) ZVO, pozn. č. 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

V zmysle § 39 ods. 1 ZVO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ust. § 39 ZVO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 11:00
Miesto: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K súťažným podkladom sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
5.Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky 6.000,00 EUR (slovom:šesťtisíc €). Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky.
6.Uchádzač predkladá v ponuke aj vyplnenú zmluvu spolu s prílohami: rozpočet, podmienky využitia subdodávateľov a harmonogram, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ v rámci obchodných podmienok (zmluvy) je oprávnený zadržať 5 % z celkovej fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú ratu, do doby odstránenia kolaudačných závad a preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.
7. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) k poslednému dňu aktuálneho hospodárskeho roka. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
8. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
9.Pokiaľ je v súťažných podkladoch, technickej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer týchto súťažných podkladov uvedený konkrétny výrobok alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2019
18.08.2019 15:46:24