eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Dodanie stroja na úpravu ľadu

  Zadávateľ:
Mesto Nové Mesto nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
95.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.04.2019
  Dátum zverejnenia:
30.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pavlíčková
Telefón: +421 327402116
Email: pavlickova@nove-mesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail
Hlavná adresa(URL): http://nove-mesto.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Referenčné číslo: 4/2019B
II.1.2) Hlavný kód CPV
34114000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Cieľom verejného obstarávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu pre zimný štadión v Novom Meste nad Váhom
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
95 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Parametre: - rozmer stroja : 4m - 4,20m x 2,15m x 2m -2,2 m - pohon : elektrický - polomer otáčania :max.: 4,5 m - pohon : 4 x 4 - osvetlenie roľby : led svetlá, predné , zadné , bočné , denné svietenie - Signalizácia spätného chodu - Pneumatiky na všetkých kolesách vrátane hrotov - Integrovaná bočná rotačná kefa na ometanie okolo mantinelov - Senzor: vlhkosti ovzdušia, teploty vody,teploty ľadu, teploty vzduchu - Bočná fréza na komplexnú úpravu ľadu pri mantineloch - Snehová nádrž: objem nádrže: min.3 m3 - Nádrž na vodu : plastová s objemom min.800 l - Proporcionálne nanášanie vody na ľad v závislosti na rýchlosť jazdy - Zadný suport s rozmerom 2,15 m - Stály prítlak suportu - Max.hĺbka rezu min. 0,5 cm - Nastavenie hĺbky rezu s čidlom pre kontrolu rezu s elektronickým nastavením záberu - Núdzové tlačidlo pre okamžité vypnutie pri nebezpečenstve, alarm spätného chodu - počet nožov : 2 ks - rozotieracia plachta - bočné zrkadlo - akumulátor : 80V, výkon min.620Ah, min.15 úprav na jedno nabitie - nabíjačka baterií , doba nabitia do 8 hod. - indikátor stavu batérie - patentový systém výmeny noža jedným pracovníkom - patentový systém čistenia šnekov - dotykový farebný display, multifuknčný s vysokým rozlíšením
- jednotka riadenia joystick - brzdy: olejová parkovacia , nožná, posilovač riadenia - indikátor nedostatku vody - manuálne napúšťanie vody - hydraulické ovládanie zažehlovacej handry - plnoautomatický systém úpravy ľadovej plochy - zvukový signál pri cúvaní - drtič snehu - elektromotory bezúdržbové - predná ,zadná kamera - doprava na miesto plnenia - uvedenie do prevádzky so zaškolením obsluhy, návod na obsluhu, kompletná dokumentácia s katalógom náhradných dielov - záručná doba 24 mesiacov servis: do 24 hodín od nahlásenia poruchy
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
95 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO. Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a jeho platnosťou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov (2015 2017), alebo za obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, 2/4 ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Verejný obstarávateľ požaduje, aby túto podmienku uchádzač predložil čestným vyhlásením podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predloži lvyjadrenie banky. Uchádzač alebo záujemca môže podľa § 33 ods. 2 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať, záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia okrem § 32ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ požaduje aby, v zmysle § 33 ods. 3 zákona o VO uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ods. 5 zákona o VO písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby , prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Uchádzač alebo záujemca je povinný urobiť tak do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podla § 34 odst.1, písm. m) bod 1. zákona: - vzorkami, opismi alebo fotografiami Všetky požadované materiály požadujeme predložiť v slovenskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov. Uchádzač je na písomné požiadanie verejného obstarávateľa povinný v rámci procesu hodnotenia ponúk preukázať verejnému obstarávateľovi funkčnosť ponúkaných produktov predložením vzoriek.
2/3
Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uskutočniť overovanie, bude toto vykonané na obstarávateľom vybraných tovaroch/výrobkoch. Po písomnej výzve na overovanie verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi uchádzačovi miesto a čas realizácie overovania. Čas bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu overovania, nie však dlhší ako 10 pracovných dní od doručenia výzvy na overovanie. Miesto overovania určí verejný obstarávateľ čo najbližšie miestu sídla verejného obstarávateľa. Pokiaľ sa pri overovaní preukázateľne nepotvrdí, že produkty ponúkané uchádzačom spĺňajú parametre ním deklarované v jeho ponuke alebo uchádzač odmietne preukázať parametre produktov za vyššie uvedených podmienok, bude ponuka takéhoto uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods. 3 písm. d) zákona. O priebehu a výsledku overovania spíše verejný obstarávateľ3/5 zápisnicu, ktorá bude súčasťou dokumentácie o verejnej súťaži. Náklady na overovanie znáša uchádzač. Náklad ysúvisiace s vyslaním svojho zástupcu alebo zástupcov na miesto overovania znáša uchádzač
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 13:30
Miesto: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, zasadačka 245, 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2019
18.08.2019 15:49:00