eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3

  Zadávateľ:
Obec Závod
  Predpokladaná hodnota:
288.150,04 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 15:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
26.04.2019
  Dátum zverejnenia:
30.04.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Závod
IČO: 00310158
Sokolská 243, 90872 Závod
Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Maxianová
Telefón: +421 347799254
Fax: +421 347799324
Email: starosta@obeczavod.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4562
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4562
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4562
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3
Referenčné číslo: 1/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45252126-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod.
Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
288 150,04 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Existujúci areál VZ Závod
II.2.4) Opis obstarávania
Pre osadenie nového vodojemu 2 x 100m3 a manipulačnej komory je potrebné preložiť existujúcu prístupovú komunikáciu dĺžky 36,50 m, zrealizovanú z cestných panelov šírky 3 m. Ostané plochy v areáli VZ sú voľné.
V rámci výstavby vodojemu bude zrealizovaná aj preložka vody DN150 z vodného zdroja HGZ-2 do budovy ATS a tak isto preložka vody DN150 ako prívodu vody pre spoločnosť Damonax z budovy ATS do vodného zdroja HGZ-2 a z vodného zdroja HGZ-2 smer spoločnosť Damonax.
HDPE 160x14,6mm, PE100,PN16 dĺžky 210,0 m
V rámci tejto preložky vody bude preložený aj existujúci hydrant a to čo najbližšie k vodnému zdroju HGZ-2.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
288 150,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, môže doklady požadované podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov.
1.4 Hospodársky subjekt môže podľa § 114 ods. 1 zákona o VO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Odôvodnenie: predloženie dokladov o osobnom postavení a majetkovej účasti je v súlade s ustanoveniami zákona 345/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.343/2015 Z. z. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona p VO: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom :
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, pre ukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
3.1.1 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, kópiu autorizačného osvedčenia opatrenú originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby (inžinier s odborným zameraním na pozemné stavby).resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.
Uchádzač musí predložiť:
- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho overenú kópia)
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností 3.1.1 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, kópiu autorizačného osvedčenia opatrenú originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby (inžinier s odborným zameraním na pozemné stavby).resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.
Uchádzač musí predložiť:
- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho overenú kópia)
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby.
Uchádzač môže na preukázanie odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby podľa §34 ods. 3 zákona o VO.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať .
Hospodársky subjekt môže podľa § 114 ods. 1 zákona o VO predbežne nahradiť doklady JED §39 alebo čestným prehlasením
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.1 Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie plnenia aspoň jednej vykonanej práce za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v hodnote minimálne 100 000,- EUR bez DPH. Referencia musí preukazovať realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (pozemné stavby). Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky. Pokiaľ sú ceny v ponuke uvádzané v inej mene ako v mene EUR, uchádzač prepočíta ceny do meny EUR. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia výzvy na predkladania ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Predložený zoznam uskutočnených stavebných prác musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov objednávateľa, kontakt na objednávateľa, kde je možné informácie overiť,
- sídlo objednávateľa,
- názov predmetu plnenia zmluvy,
- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.
V prípade, ak uchádzač má zverejnené referencie v evidencii referencií podľa § 12 ods. 1 zákona o VO uchádzačovi odporúča v ponuke identifikovať, ktoré referencie spĺňajú náležitosti podľa bodu 3.1 tejto časti súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 15:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 15:00
Miesto: V zasadačke Obecného úradu Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne osvedčeným splnomocnením na
zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420502. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.04.2019
18.08.2019 14:55:06