eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách

  Zadávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
  Predpokladaná hodnota:
17.178,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 13:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.04.2019
  Dátum zverejnenia:
02.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
IČO: 42131685
Špitálska 7 , 81492 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Siska
Telefón: +421 257200619
Email: msiska@abuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/19989/order/420321
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/private/organization/19989/order/420321
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/19989/order/420321
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách
Referenčné číslo: 2019/1/MA
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a IKT vybavenia pre potreby projektu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
17 178,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
IKT
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30213100-6
30232110-8
30214000-2
48000000-8
30231300-0
32341000-5
32342000-2
32342100-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola Mansveta Olšovského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie IKT vybavenia pre potreby projektu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
14 573,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nábytok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39121000-6
39130000-2
39131000-9
39134000-0
39122000-3
39160000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola Mansveta Olšovského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie nábytku pre potreby projektu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 604,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
A)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
B)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
C)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
D)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
E)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
F)písm. f) doloženým čestným vyhlásením

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Z dôvodu obmedzenia počtu znakov je celé znenie podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania, miest dodania a odberateľov; ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5 : Preukázanie spôsobilosť uskutočniť zákazku rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky v minimálnom objeme pre časť 1 : 14 500,00 € bez DPH, pre časť 2: 2 600,00 € bez DPH.
Zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku rovnakého alebo podobného charakteru ako je obstarávaná zákazka (platí pre každú časť zákazky).
Zoznam dodávok musí byť doplnený potvrdením odberateľov o ich realizácii, čiže v ponuke musí byť predložený potvrdený referenčný list od každej takejto uvedenej dodávky, alebo ak potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť každú referenciu a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v referenčnom liste neuznať takúto referenciu. V prípade, ak budú doklady podľa tohto bodu oznámenia predložené v inej mene, musia byť prepočítané kurzom inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB v deň zverejnenia tejto výzvy.
Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originály alebo úradne overené kópie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú vyššie uvedené. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok voči objednávateľovi nesplnil riadne a včas v súlade s uzatvorenými zmluvami, zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže. V prípade predkladania referencií zverejnených na portáli UVO je postačujúce predložiť informáciu o zverejnení referencie v Evidencii referencií.

Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie každej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom v rámci týchto podmienok účasti
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 13:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 14:00
Miesto: Základná škola Mansveta Olšovského, Kláštorné námestie 1, 901 01 Malacky. Pod otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie jednotlivých dokumentov členom komisie v IS EVO VER. 18.0. Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie(ak sa uplatní).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39 alebo čestným vyhlásením.JED je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie- 553.html.
3.1.Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno"
4.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, v súlade s § 55 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
5.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o výhlásení verejného obstarávania a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností (zelené, inovácia, sociálne
aspekty).
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.04.2019
18.08.2019 14:55:58