eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
  Predpokladaná hodnota:
17.740.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.04.2019
  Dátum zverejnenia:
06.05.2019
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Kurillová
Telefón: +421 220294150
Fax: +421 220297131
Email: kurillova.maria@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420595
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso
Referenčné číslo: 261/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45234100-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom "Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia ozubnicovej trate v úseku Štrba - Štrbské Pleso vrátane ŽST Štrba OŽ, ŽST Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec. Predmetná stavba je stavbou dopravnou a líniovou a jej hlavným cieľom je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate v úseku žkm 0,000 - žkm 4,780. Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia traťovej koľaje v úseku Štrba OŽ - Štrbské Pleso OŽ; v ŽST Štrba OŽ rekonštrukcia koľají č. 1z, 2z, 3z, 3az, 5z a spojovacej koľaje, rekonštrukcia výhybiek č. 1z, 2z, 3z a 4z; v ŽST Štrbské Pleso OŽ rekonštrukcia koľají č. 9 a 11 a rekonštrukcia výhybky č. 9z, odstránenie výhybiek č. 8z a 6z a vloženie novej výhybky č. 4xa. Celkovo v rámci stavby je navrhovaných 5 ks nových výhybiek s ozubnicovým systémom a 1 výhybka (č. 4xa v ŽST Štrbské Pleso) bez ozubnice. Ďalej predmetom stavby je v potrebnom rozsahu realizovať rekonštrukciu železničného zvršku, železničného spodku, odvodnenie železničnej trate, rekonštrukciu nástupíšť v ŽST Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v ZAST Tatranský Lieskovec, rekonštrukciu osvetlenia nástupíšť, rekonštrukciu podlahy v hale ŽST Štrba OŽ, rekonštrukciu priechodov pre chodcov, rekonštrukciu oporných múrov, opatrenia proti padaniu skál, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia, traťovú kabelizáciu, elektrický ohrev výhybiek.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
17 740 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45234116-2
45310000-3
45234115-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: TÚ 2684 ŽST Štrba - ŽST Štrbské Pleso, DÚ 01 Štrba - ozubnicová železn. trať, DÚ 02 Štrba - Štrbské Pleso, DÚ 03 Štrbské Pleso - ozubnicová železn. trať, okres Poprad, kraj Prešovský, k.ú. Štrba.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky s názvom "Rekonštrukcia ozubnice Štrba - Štrbské Pleso" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia ozubnicovej trate v úseku Štrba - Štrbské Pleso vrátane ŽST Štrba OŽ, ŽST Štrbské Pleso a zastávky Tatranský Lieskovec. Predmetná stavba je stavbou dopravnou a líniovou a jej hlavným cieľom je rekonštrukcia železničného zvršku ozubnicovej elektrifikovanej trate v úseku žkm 0,000 - žkm 4,780. Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia traťovej koľaje v úseku Štrba OŽ - Štrbské Pleso OŽ; v ŽST Štrba OŽ rekonštrukcia koľají č. 1z, 2z, 3z, 3az, 5z a spojovacej koľaje, rekonštrukcia výhybiek č. 1z, 2z, 3z a 4z; v ŽST Štrbské Pleso OŽ rekonštrukcia koľají č. 9 a 11 a rekonštrukcia výhybky č. 9z, odstránenie výhybiek č. 8z a 6z a vloženie novej výhybky č. 4xa. Celkovo v rámci stavby je navrhovaných 5 ks nových výhybiek s ozubnicovým systémom a 1 výhybka (č. 4xa v ŽST Štrbské Pleso) bez ozubnice. Ďalej predmetom stavby je v potrebnom rozsahu realizovať rekonštrukciu železničného zvršku, železničného spodku, odvodnenie železničnej trate, rekonštrukciu nástupíšť v ŽST Štrba OŽ, Štrbské Pleso OŽ a v ZAST Tatranský Lieskovec, rekonštrukciu osvetlenia nástupíšť, rekonštrukciu podlahy v hale ŽST Štrba OŽ, rekonštrukciu priechodov pre chodcov, rekonštrukciu oporných múrov, opatrenia proti padaniu skál, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia, traťovú kabelizáciu, elektrický ohrev výhybiek.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
17 740 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
II.2.14) Doplňujúce informácie
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému uvedená v odd. II.2.7) je do desať (10) mesiacov odo dňa začatia uskutočňovania predmetu zákazky; úspešný uchádzač je oprávnený a zároveň povinný začať s uskutočňovaním predmetu zákazky po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) doručenie právoplatného stavebného povolenia; (ii) odovzdanie staveniska obstarávateľom; (iii) odsúhlasenie harmonogramu postupu prác a technologického postupu prác zo strany obstarávateľa; a (iv) schválenie výluk obstarávateľom. Za účelom uskutočnenia predmetu zákazky, obstarávateľ schváli úspešnému uchádzačovi nepretržitú výluku železničnej dopravy v maximálnom trvaní šesť (6) mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo len "ZoVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a neposkytol obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje ekonomické a finančné postavenie vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa finančného a ekonomického postavenia:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

4. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného rovnocenného dokumentu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako tri (3) mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankových inštitúciách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;

3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:

1. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3. V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet takéhoto dokladu na hodnotu v eurách, pričom uchádzač použije na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je s ohľadom na obmedzený počet znakov uvedená v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur).

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poistením záruky.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk doručil obstarávateľovi originál záručnej listiny banky, resp. originál záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky predloženej v ponuke uchádzača na adresu obstarávateľa: ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania, Bratislava,
Klemensova, 8, 813 61 Bratislava, I. poschodie, číslo miestnosti: 158 - sekretariát.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

Obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Predmet zákazky bude uhrádzaný na základe predložených faktúr, ktorých súčasťou budú obstarávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác. Splatnosť faktúry bude do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. Ostatné platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v zmluve a jej riadneho plnenia, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 11:00
Miesto: ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
I. poschodie
Číslo miestnosti: 149 - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky: s ohľadom na obmedzený počet znakov, identifikácia dokladov, ktoré požaduje obstarávateľ predložiť za účelom preukázania naplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky je uvedená v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.1.8 súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. V súlade s ust. § 66 ods. 7 ZoVO, obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZoVO a vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZoVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

3. V súlade s ust. § 20 ZoVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej
forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO ver. 18.0 (ďalej len "IS EVO") https://www.uvo.gov.sk/portal-systemuevo-5f5.html), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZoVO. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov v profile obstarávateľa na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420595). Obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

6. Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na
preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej
funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

7. Ďalšie podmienky obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.04.2019
17.09.2019 14:29:15