eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.

  Zadávateľ:
MOITE s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
347.451,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2019 10:05

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.04.2019
  Dátum zverejnenia:
06.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MOITE s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50488091
Sv. Anny 31, 94201 Šurany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Petrovská
Telefón: +421 905595424
Email: petrovska@torvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.moite.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evoservis.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
iné
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti MOITE s.r.o.
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je nákup zariadení: CNC nárezové centrum, CNC obrábacie centrum pre vŕtanie, frézovanie, drážkovanie a nastreľovaním kolíkov, Olepovačka na zefektívnenie výroby. Presná špecifikácia strojov je uvedená v prílohe č. 1 Súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
347 451,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MOITE s.r.o., Sv. Anny 31, 942 01 Šurany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup zariadení - CNC nárezové centrum, CNC obrábacie centrum pre vŕtanie, frézovanie, drážkovanie a nastreľovaním kolíkov, Olepovačka - na zefektívnenie výroby
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Celková (zmluvná) cena bez DPH
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota dodania tovaru v kalendárnych dňoch
Relatívna váha: 30
II.2.6) Odhadovaná hodnota
347 451,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OP Výskum a inovácie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
1.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
§ 32 ods. 1
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
§ 32 ods. 3
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e).

Verejný obstarávateľ zákona uplatňuje § 32 zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti.
Celé znenie podmienok účasti je uvedené v SP v časti A.2 a ďalších častiach SP nakoľko formulár oznámenia nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.05.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2019 11:00
Miesto: Otváranie vykoná komisia elektronicky v systéme EVOservis.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie častí ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o VO v platnom znení (ďalej len zákon o VO). Verejný
obstarávateľ vykonáva uvedené verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania
obstarávateľskej organizácie Ing. Richard Tomík, Pri Trati 15/A,821 06 Bratislava- EVOSERVIS na adrese
www.evoservis.sk/torvo/. Každý záujemca/uchádzač sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk/torvo/. Po korektnom zaregistrovaní mu bude na jeho zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu so systémom EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca/uchádzač prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovať s obstarávateľskou organizáciou priamo v systéme EVOSERVIS cez komunikačné rozhranie.
Komunikácia a výmena informácií medzi VO a uchádzačmi/záujemcom bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1 okrem § 50 zákona o verejnom obstarávaní, posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile.
Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS
dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ resp. v profile verej. obstarávateľa na stranke UVO
http//www.uvo.gov.sk/profily.
Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi. Komunikácia bude uskutočňovaná elektronickými prostriedkami cez komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS.
SP budú poskytované v elektron. forme v systéme EVOservisu. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca
zaregistrovaním sa v systéme EVOservisu, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/.
VO bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania
elektronického nástroja EVOSERVIS. Každá komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom
prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického nástroja EVOSERVIS bude vyžadovať
potvrdenie elektronickým podpisom.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Celková (zmluvná) cena bez DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
- Lehota dodania tovaru v kalendárnych dňoch
Lehota na dodanie tovaru je maximálne 12 mesiacov.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.04.2019
09.07.2020 06:54:06