eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín - Obstaranie strojno-technologického vybavenia

  Zadávateľ:
Obec Chotín
  Predpokladaná hodnota:
105.638,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.05.2019 16:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.05.2019
  Dátum zverejnenia:
07.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Chotín
IČO: 00306461
Chotín 486, 94631 Chotín
Slovensko
Kontaktná osoba: Sára Lucza
Telefón: +421 357886091
Email: ocu.chotin@pnet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.epicpartner.sk/data/sp_chotin_envirofond.rar
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín - Obstaranie strojno-technologického vybavenia
Referenčné číslo: VO_ENVIROFOND_CHOTIN_2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
39234000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky sa člení na časti:
Logický celok č. 1 Štiepkovač bio odpadu
Logický celok č. 2 Kompostér
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
105 638,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 Štiepkovač bio odpadu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43414000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chotín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je nasledovné zariadenia:
Štiepkovač bio odpadu 1 ks
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
8 621,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka je spolufinancovaná z Environmentálneho fondu.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 Kompostér
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39234000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Chotín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú:
Kompostér - 600 ks
Kompostér - predlžovací modul 10 ks
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
97 016,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka je spolufinancovaná z Environmentálneho fondu.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 6 - 2016 zo dňa 12.8.2016 Trestná zodpovednosť právnických osôb Zadávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) osobného postavenia predloženie výpisu z registra trestov právnickej osoby spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)!
Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa!
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa!
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Podmienky účasti uchádzača v rámci verejného obstarávania:
Logický celok č. 1 Štiepkovač bio odpadu Referencia sa nevyžaduje!!!
Logický celok č. 2 Kompostér
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač musí preukázať, že za posledné 3 roky realizoval dodávky, ktorých predmetom boli tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 95 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
UPOZORNENIE:
Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), bude Zadávateľ akceptovať len tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom pod rovnakým alebo obdobným charakterom ako je predmet zákazky sa rozumie: nádoby, kompostéry, kontajnery a podobné predmety na skladovanie biologicky rozložiteľného a komunálneho odpadu.
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Logický celok č. 1 Štiepkovač bio odpadu Referencia sa nevyžaduje!!!
Logický celok č. 2 Kompostér
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač Zadávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
4) Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za posledné 3 roky realizoval dodávky, ktorých predmetom boli tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 95 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z Environmentálneho fondu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.05.2019 16:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
Miesto: EPIC Partner a.s.
Bratislavská cesta 4931
945 01 Komárno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné, t.j. Zadávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk oprávneným osobám.
Informácie o oprávnených osobách sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejné obstarávanie bude uskutočňované prostredníctvom portálu EVO na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalevo.gov.sksystemu-evo-5f5.html. Prístup k súťažným podkladom je bezodplatne
neobmedzený, úplný a priamy. Predloženie ponuky je možné iba elektronicky na portáli EVO. Komunikácia a výmena
informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať elektronicky v rámci funkcionalít informačného systému EVO, ktorý prevádzkuje ÚVO. Viac informácií o IS EVO možno získať na stránke: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-
5f6.html.
2. Komunikácia medzi Zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany
záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
3. Zadávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní uverejní v profile verejného
obstarávateľa.
4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými
podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2019
18.08.2019 15:15:49