eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Učebné pomôcky - mechatronika

  Zadávateľ:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
  Predpokladaná hodnota:
109.166,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.05.2019
  Dátum zverejnenia:
07.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
IČO: 37942492
Lúčna 1055 , 09301 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9917
Hlavná adresa(URL): https://sosdvv.edupage.org/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9917
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3567/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Učebné pomôcky - mechatronika
Referenčné číslo: 7/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika.
Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
109 166,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok -mechatronika.
Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
109 166,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2016-14
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona o VO.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné
správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f)
doloženým čestným vyhlásením.
Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a
jeho platnosťou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 10:00
Miesto: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com.
2. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
3. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
4. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným
obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
5. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania riadiacim orgánom.
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ uplatní ustanovenia § 112 ods.6 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.05.2019
18.08.2019 15:18:18