eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT

  Zadávateľ:
Mesto Svit
  Predpokladaná hodnota:
45.298,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.05.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.05.2019
  Dátum zverejnenia:
07.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Svit
IČO: 00326607
Hviezdoslavova 33 , 05921 Svit
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Drahoslava Gmitrová
Telefón: +421 915946513
Email: dolejn@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871
Hlavná adresa(URL): http://www.svit.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3519/summary
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
IČO: 37885341
Prostejovská 117/A , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Drahoslava Gmitrová
Telefón: +421 915946513
Email: dolejn@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.svit.sk
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3519/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT
Referenčné číslo: 06/2019_Svit
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová
Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis
predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
45 298,47 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZŠ, Mierová 134, Svit 059 21
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie didaktických pomôcok do odbornej učebne technickej výchovy na základnej škole Mierová 134 vo Svite, bližší
popis uvádzaný v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 976,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP žiadosť kód ITMS: 302021K039
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30236000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ZŠ, Komenského 2, Svit 059 21
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební- technické a technologické vybavenie- IKT do odborných učební: prírodovedná
učebňa, jazyková učebňa na ZŠ Komenského vo Svite. Bližší popis v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 322,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program IROP žiadosť kód ITMS: 302021K043
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona o VO.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné
správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f)
doloženým čestným vyhlásením.
Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a
jeho platnosťou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.02.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.05.2019 09:30
Miesto: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/.
2.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť
doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie
je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
3.Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
4. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným
obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo
čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
5.Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania riadiacim
orgánom.
6.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v
českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ uplatní ustanovenia § 112 ods.6 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
-a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.05.2019
18.08.2019 15:20:40