eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vegetačné úpravy na pozemkoch NDS

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.020.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.05.2019
  Dátum zverejnenia:
13.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Szöllösyová
Telefón: +421 258311763
Email: andrea.szollosyova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3348/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3348/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vegetačné úpravy na pozemkoch NDS
Referenčné číslo: 60302/2018/17
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211400-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 020 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Oblasť I.
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211500-7
77211600-8
77300000-3
77310000-6
77312100-1
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77340000-5
77341000-2
77342000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé odpočívadlá v správe SSÚD a SSÚR, ako aj areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
400 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Oblasť II.
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211500-7
77211600-8
77300000-3
77310000-6
77312100-1
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77340000-5
77341000-2
77342000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé odpočívadlá v správe SSÚD a SSÚR, ako aj areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
300 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Oblasť III.
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211500-7
77211600-8
77300000-3
77310000-6
77312100-1
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77340000-5
77341000-2
77342000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé odpočívadlá v správe SSÚD a SSÚR, ako aj areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
320 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO"):

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti
- predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
- doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad.

2. Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 zákona.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t.j. vegetačné úpravy) za predchádzajúce 3 roky (ďalej len rozhodné obdobie); dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky, aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.

4. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
--
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 1.:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Pre 1. časť predmetu zákazky:
Oblasť I. - uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, realizovaných v predchádzajúcich 3 rokoch v minimálnom objeme (kumulatívne) 50 000 Eur.

Pre 2. časť predmetu zákazky:
Oblasť II. - uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, realizovaných v predchádzajúcich 3 rokoch v minimálnom objeme (kumulatívne) 50 000 Eur.

Pre 3. časť predmetu zákazky:
Oblasť III. - uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, realizovaných v predchádzajúcich 3 rokoch v minimálnom objeme (kumulatívne) 50 000 Eur.

Uchádzačom predložený zoznam poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
V prípade poskytnutých služieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov poskytnutých služieb spadajúcich do obdobia 3 rokov.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 2.:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby s doložením:

- dokladu o odbornej spôsobilosti - vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho alebo lesníckeho smeru, prípadne špecializovaný arboristický certifikát vydaný nezávislou osobou (napr. ISA : certifikovaný arborista, EAC : european treeworker ap.) postačuje neoverená fotokópia. V prípade sadovníckych úprav, projektu sadovníckych úprav osoba zodpovedná za poskytnutie služby so vzdelaním architektonického smeru.
- oprávnenia na prácu s motorovou pílou.
- oprávnenia na práce vo výškach.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Orez musí byť vykonaný osobami, ktoré majú oprávnenie na prácu s motorovou pílou a oprávnenie na práce vo výškach, ktoré umožní ošetrenie všetkých stromov v akomkoľvek teréne i neprístupné z komunikácie.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, bod 3.:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Zoznam a popis technického vybavenia, ktoré má k dispozícii minimálne v rozsahu:
- nákladné vozidlo s hydraulickou rukou a kontajnerovou nadstavbou,
- cisterna na dopravu vody, preukázané technickým preukazom vozidla - postačuje neoverená fotokópia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.06.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zasadačka na 1. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3348/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3348/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemci/uchádzači, ktorý odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky: pre prvú časť Oblasť I. vo výške 20 000,00 EUR (slovom: dvadsaťtisíc Eur), pre druhú časť Oblasť II. vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc Eur) a pre tretiu časť Oblasť III. vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc Eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. K bodu IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme:
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzatvorená rámcová dohoda podľa § 83 ZVO samostatne.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.05.2019
17.09.2019 14:22:32