eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“

  Zadávateľ:
Obec Zemianska Olča
  Predpokladaná hodnota:
490.356,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
14.05.2019
  Dátum zverejnenia:
16.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemianska Olča
IČO: 00306720
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 357896120
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“
Referenčné číslo: 5/ME/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové.
Predkladaná projektová dokumentácia rieši:
- zateplenie obvodových stien
- zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore
- výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech
- rekonštrukciu plochej strechy: zateplenie s novou povlakovou krytinou
- výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy
- výmenu odpadových potrubí žľabového systému
- výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny)
- úprava osvetlenia: výmenu svietidiel za LED
Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebné riešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien. Zastavaná plocha budovy:1262,9 m2
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
490 356,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kultúrny dom, Zemianska Olča, par. č.: 590/1
II.2.4) Opis obstarávania
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
SO 01 Budova kultúrneho domu
Účelom zadania je zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových stien, strešnej konštrukcie a výplni otvorov, a zlepšenie technického stavu stavebných konštrukcií. Existujúce stenové, strešné, okenné a dverné konštrukcie nezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám konštrukcii. Cieľom bolo zabezpečiť zvýšenie ich tepelnotechnickej kvality zlepšiť hodnoty tepelných odporov a súčinitele prechodu tepla. Zateplením fasády a strechy sa zvýši technická kvalita objektu a dosiahneme úsporu energie. Výmenou okien sa znižuje aj hlučnosť v interiéri. S výmenou pôvodných svietidiel za LED svietidlá sa zníži potreba energie na osvetlenie.
Popis súčasného stavu budovy
Budova je čiastočne podpivničená, v časti je jednopodlažná s nezabudovaným podkrovím, v časti jednopodlažná s plochou strechou a dvojpodlažná so šikmou sedlovou strechou. Poschodie bolo vytvorené v podkroví šikmej strechy.
V budove sú umiestnené priestory kultúrneho domu a ďalšie spoločenské priestory.
Odvodový plášť a nosné stenové konštrukcie, deliace konštrukcie:
Z hľadiska stavebno-technologického je objekt riešený ako murovaný. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie tvoria murované steny z keramických tehál a z pórobetónových tvárnic.
Základové konštrukcie:
Základy pre stenové konštrukcie sú neoverené, predpokladané sú základové pásy, pravdepodobne zo železobetónu. Zemné práce sa neprevedú, základy ostanú bez zásahu.
Konštrukcia strechy:
Časť kultúrneho domu je krytá šikmou nezateplenou sedlovou strechou s nezabudovaným podkrovím. Konštrukcia krovu je drevený krov so stojatou stolicou.
Časť objektu je zastrešená plochou nepochôdznou strechou. Plochá strecha je vyhotovená s asfaltovou lepenkovou krytinou, strop je tvorený železobetónovými prefabrikovanými stropnými doskami. Časť objektu je zastrešená zateplenou šikmou sedlovou strechou so zabudovaným podkrovím. Stropná konštrukcia objektu zostane neporušená.
Vonkajšie povrchové úpravy:
Povrchové úpravy stien sú vyhotovené ako cementovo-piesková omietka a cementovo-vápenatá omietka. Soklík a časť štítových stien sú obložené keramickým obkladom.
Okná a zasklené steny sú drevené a oceľové, typového prevedenia.
V súčasnosti obvodové konštrukcie spolu nevyhovujú súčasným normatívnym požiadavkám na stavebné konštrukcie a budovy z hľadiska teplotechnickej normy a to zvýšením hodnoty tepelného odporu zateplením obvodového plášťa a zateplením strešnej konštrukcie tak, aby bolo splnené energetické kritérium. Nosná a obvodová konštrukcia objektu vrátane základov zostane neporušená. Z dôvodu nefunkčnosti okien a dverí (sú poškodené a nezodpovedajú súčasným normovým požiadavkám) je navrhovaná celková výmena okien, dverí a zasklených stien. Vidno aj značné opotrebenie a nefunkčnosť parapetných dosiek a oplechovania okien.
Navrhované nové exteriérové výplne otvorov sa budú riešiť ako plastové, farby bielej. Zasklené s izolačným trojsklom s Ug=0,7 Wm-2K-1. Pred objednávkou okien a dverí bude nutné presné a podrobné zameranie otvorov na budove!
Na zateplenie plochej strechy je navrhnutý expandovaný polystyrén EPS 150 S vhodný na zateplenie plochých striech, hrúbky 250mm.
Na zateplenie stropnej konštrukcie v podkrovnom priestore je navrhnutá tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbky 300mm. Pod izoláciou je navrhnutá parozábrana Pe fólia.
Šikmé strechy sú zateplené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny celkovej hrúbky 350mm. Parozábrana zo strany podkrovia je navrhnutá z Pe fólie. Pod strešnou krytinou je existujúca poistná hydroizolačná fólia. Podhľad tvoria protipožiarne sádrokartónové dosky RIGIPS RF 1x15mm /v mokrom prostredí impregnovaný sádrokartón RFI/, osadené na nosnú konštrukciu podhľadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
490 356,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: OSOBNÉ POSTAVENIE
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.


Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom alebo Čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých dokladov):

Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
V súlade § 33 ods. 2 ZVO: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzača verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V súlade § 33 ods. 3 ZVO : Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 1.1.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia všetkých dokladov):

Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmá cena, ktorá
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác na stavebných objektoch rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),
- je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy; spôsobom podľa § 36 ZVO.

Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, spôsobom podľa § 35 ZVO

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

Uchádzač môže pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 34 ods. 3. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to kumulatívne v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 490 000,00 eur bez DPH.
Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú,
Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.
Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - pozemné stavby, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy:
Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:
ISO EN 9001, ktorý j e definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality; Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 10:00
Miesto: Obecný úrad Zemianska Olča
Otváraním ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v elektronickom nástroji eZakazky
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa a uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili svoju ponuku, otváranie je verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa.

Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.
Zábezpeka podľa §46 ZVO: Vyžaduje sa 5 000,00 €, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP
Link na zverejnenú zákazku: https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=85850631&
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.05.2019
17.09.2019 14:24:41