eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Čistenie vozidiel MHD

  Zadávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
  Predpokladaná hodnota:
1.171.283,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 09:06

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.05.2019
  Dátum zverejnenia:
17.05.2019
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00492736
Olejkárska 1, 81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Kristína Galovičová
Telefón: +421 259501260
Email: verejne.obstaravanie@dpb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://dpb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://josephine.proebiz.com.
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Čistenie vozidiel MHD
Referenčné číslo: NL 12/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:
Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum
Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne
Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie

Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti:

1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany
2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka
3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 171 283,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava; vozovňa Krasňany Račianska ulica č. 149 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:
Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum
Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne
Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
493 345,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 2
II.2.1) Názov
2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vozovňa Petržalka, Betliarska 8, Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:
Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum
Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne
Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
229 454,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Časť: 3
II.2.1) Názov
3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90910000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Električky: Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka, Vajnorská 124, Bratislava; Vozovňa Krasňany Račianska ulica č.
Trolejbusy: Vozovňa Hroboňova č.1 Bratislava, Vozovňa Jurajov dvor-Trnávka.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby:
Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum
Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne
Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
448 484,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač a jeho prípadní subdodávatelia alebo poskytovatelia prísľubu (§ 33 ods. 2; § 34 ods. 3 ZVO) musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Predmetné podmienky účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v obdobných zoznamoch v prípade zahraničného uchádzača, nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Ak uchádzač nepredloží doklady v ponuke alebo ich nepredloží na žiadosť komisie na vyhodnotenie ponúk podľa
uvedených požiadaviek alebo nesplní predmetné požiadavky, bude z verejného obstarávania vylúčený.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 ZVO. Tieto ustanovenia sú
taxatívne, a preto ich musí obstarávateľ v plnom rozsahu aplikovať.
Súhrnné usmernenie a upozornenie pre III.1.1); III.1.2) a pre III.1.3).
Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO určené obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže označiť len parameter alfa GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32; § 33; § 34 ZVO nahradené JED-om uchádzač predkladá obstarávateľovi podľa § 39 ods. 6 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje od uchádzačov zložiť zábezpeku vo výške 60 000 EUR, a to v prípade predloženia ponuky na
všetky 3 časti predmetu zákazky.
Pri predložení ponuky iba na niektorú z častí si uchádzač sám vypočíta výšku zábezpeky, podľa toho na ktorú časť resp.na ktoré častí predmetu zákazky predkladá ponuku. Výška zábezpeky na predmetné časti predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti 3. príprava ponuky, bod 18.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Aukčný poriadok je súčasťou súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.06.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 11:00
Miesto: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu (vzor jednotného európskeho dokumentu tvorí Prílohu č. 3 súťažných podkladov). Textovo editovateľnú podobu formulára vo formáte .rtf uchádzač nájde na stránke http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotnyeuropskydokumentpreverejneobstaravanie-553.html. Informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa (Časť I Jednotného európskeho dokumentu) do neho sám prenesie/prepíše.
2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len komunikácia) medzi obstarávateľskou organizáciou/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Obstarávateľská organizácia bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami, resp. uchádzačmi. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Bližšie informácie nájdete v súťažných podkladoch.
3. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného
obstarávania budú zahrnuté v súťažných podkladoch.
4. Všetky potrebné dokumenty z verejného obstarávania budú zverejnené na profile obstarávateľa na adrese:http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484 a na https://josephine.proebiz.com.
5. UPOZORNENIE: Obstarávateľská organizácia upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. nedelí ponuku na časti (ponuku uchádzači predložia v jednej ponuke bez delenia na časť OSTATNÉ a na časť KRITÉRIÁ). Splnenie podmienok účasti vyhodnotí až po vyhodnotení úspešností ponúk. Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že obstarávateľská organizácia pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Aukčný poriadok je uvedený v časti B.3 Aukčný poriadok v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.05.2019
03.07.2020 12:22:53