eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC DUKLA Banská Bystrica

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
10.812.230,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.05.2019
  Dátum zverejnenia:
23.05.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. arch. Boris Kudrna
Telefón: +421 960317697
Fax: +421 960317679
Email: boris.kudrna@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia atletického štadiónu VŠC DUKLA Banská Bystrica
Referenčné číslo: ÚpIA-344/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác komplexnej rekonštrukcie športového areálu VŠC DUKLA Banská Bystrica, ktorý sa nachádza v centrálnej časti mesta Banská Bystrica na Štiavničkách. Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica na parcelách č. 3499/1 až 3499/16 (hlavný štadión) a č. 3497/1, 3497/2, 3497/3, 3497/5 a 3497/6 (tréningový štadión), ktoré sú v správe VŠC DUKLA Banská Bystrica. Cieľom navrhovanej investičnej akcie je zrekonštruovať atletický štadión tak, aby svojimi parametrami spĺňal kritéria Medzinárodnej atletickej federácie IAAF pre národné a medzinárodné súťaže (atletická dráha a sektory technických disciplín budú spĺňať požiadavky potrebné pre certifikáciu IAAF, Construction Category I a Competition Category 3 až 5). Zrekonštruovaný športový areál bude spĺňať podmienky certifikácie UEFA pre futbalové štadióny kategórie 2 s predpokladanou kapacitou štadiónu cca 4000 sediacich divákov. Dodávateľ stavebných prác bude postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC - Žltá kniha.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 812 230,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71250000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác komplexnej rekonštrukcie športového areálu VŠC DUKLA Banská Bystrica. Množstvo a rozsah prác je uvedený Špecifikácii predmetu diela a v Dokumentácii objednávateľa. Dodávateľ stavebných prác bude postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC - Žltá kniha.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 812 230,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov vydaným príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní resp. informáciou o tom, že spoločnosť je
zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedenom iným členským štátom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobný rozsah podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v súťažných podkladoch ODDIEL A.2 - PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude realizovaná na internetovej adrese:https://www.eaukcie.sk
Bližšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície,
Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO ((ďalej len EVO) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne elektronicky cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a videonávodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/ Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
2. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom EVO.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii-zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v
profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom
neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
4. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.) , III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v
súťažných podkladoch.
5. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je doporučená. Uskutoční sa dňa 11.6.2019. Bližšie informácie sú
uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa §46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 250 000,- EUR. Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
8. Podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10.Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
11. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
12. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.05.2019
24.10.2019 03:53:00