eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka

  Zadávateľ:
Obec Červený Kláštor
  Predpokladaná hodnota:
601.212,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 10:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
23.05.2019
  Dátum zverejnenia:
27.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Červený Kláštor
IČO: 00326135
Červený Kláštor 30, 05906 Červený Kláštor
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík
Telefón: +421 907290909
Email: orimtender@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5832
Hlavná adresa(URL): http://www.cervenyklastor.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.e-lena.sk/profil/00326135#orders
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.e-lena.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka
Referenčné číslo: 148/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka", ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 2 Obecná kanalizácia; SO 02 2 Budova ČOV; SO 03 2 Potrubné prepojenia; SO 04 2 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha; SO 05 2 Zdravotechnika, vodovodná prípojka; SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV; SO 07 2 Prípojka NN k ČS1 a technologického zariadenia stavby: PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro, PS 02.1 Strojnotechnologické zariadenia ČS1, PS 02.2 Strojnotechnologické zariadenia ČS1, časť elektro.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
601 212,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232400-6
45232410-9
45232431-2
45232440-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Červený Kláštor, k. ú. Červený Kláštor a k. ú. Lechnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt stavby "ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka" rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie a súvisiacich objektov, ktorá bude ústiť do mechanicko - biologickej čistiarne odpadových vôd, a tým prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia v obci a v recipiente Lipník.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
601 212,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Splnenie týchto podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO a predložením dokladu - doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO.
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje prekladať od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nasledovný doklad:
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO).

V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO), dokladom je referencia; ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO), dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 34 ods. 3 ZVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, pričom túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade, že uchádzačom je skupina dodávateľov, použije sa ustanovenie § 37 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (v zmysle opisu predmetu zákazky) v celkovom objeme v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, pričom hodnota aspoň jednej stavby musí byť minimálne 500.000,00 EUR bez DPH: zoznam stavebných prác a referencie (potvrdenia) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V prípade, že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Plnenie podmienky vykonania zákazky bude v zmysle zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 13:30
Miesto: Obec Červený Kláštor, Obecný úrad Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor, kancelária starostu obce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Otváranie ponúk je možné absolvovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk aj bez nutnosti fyzickej účasti v sídle verejného obstarávateľa.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
2.Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom/informáciám, počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA.
3.V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému ELENA, kde budú všetky informácie k dispozícii. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na ikonu "Mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.
4.Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/.
5.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku.
6.Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt (uchádzač) môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt (uchádzač) môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Jednotný európsky dokument a vzor čestného vyhlásenia je prílohou súťažných podkladov.
7.Podľa § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) realizáciu plnenia predmetu zákazky (jednotlivých stavebných objektov, resp. technologického zariadenia stavby) v závislosti od jeho finančných možností. Verejný obstarávateľ plánuje zrealizovať v roku 2019 na základe schválenej dotácie z Environmentálneho fondu stavebné objekty SO 02 Budova ČOV a SO 03-2 Potrubné prepojenia - bez merného objektu a zároveň určuje lehotu výstavby uvedených objektov do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
9.Verejný obstarávateľ plánuje realizáciu zostávajúcich objektov aj z nenávratných finančných príspevkov (ďalej len NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotácií. Verejný obstarávateľ poznamenáva a požaduje, že v prípade ich získania, bude úspešný uchádzač akceptovať podmienky poskytovateľa uvedené v zmluve o NFP, resp. dotácie.
10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2019
03.07.2020 12:24:56