eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poistenie majetku ŠGÚDŠ

  Zadávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  Predpokladaná hodnota:
154.687,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 10:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.05.2019
  Dátum zverejnenia:
31.05.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO: 31753604
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková
Telefón: +421 259375445
Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8174
Hlavná adresa(URL): http://www.geology.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.ezakazky.sk/sguds/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=74648127&
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poistenie majetku ŠGÚDŠ
Referenčné číslo: 01/2019-PoL
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky).
Zákazka je rozdelená na 3 časti:
Časť 1 zákazky: Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu
Časť 2 zákazky: Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť 3 zákazky: Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
154 687,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
SK032
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poistenia:
Nehnut. majetok-v rámci celého ŠGÚDŠ
Zodpov. za škodu: V rámci celej Európy
Miesto dodania PZ: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
Bližšia špecifikácia v časti B.1 SP.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla) a poistenie zodpovednosti za škodu verejného obstarávateľa.
Poistenie sa vzťahuje:
na nehnuteľný majetok verejného obstarávateľa:
a)súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby, vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania hmotného majetku, na novú cenu,
b)odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady, na prvé riziko
a na všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou verejného obstarávateľa vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom,
počas účinnosti zmluvy o poistení, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na túto časť predmetu zákazky (ďalej len Zmluva).

Bližšia špecifikácia danej časti predmetu zákazky vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí, ktoré tvoria predmet zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
64 436,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514110-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poistenia: V rámci celej Európy v zmysle platnej legislatívy
Miesto dodania poistných zmlúv: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu verejného obstarávateľa.
Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je verejný obstarávateľ a prípadne aj na ďalšie motorové vozidlá nadobudnuté verejným obstarávateľom počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na túto časť predmetu zákazky (ďalej len Rámcová dohoda).
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a)poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b)odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c)poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d)úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený).

Bližšia špecifikácia danej časti predmetu zákazky vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí, ktoré tvoria predmet zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
70 125,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto poistenia: SR a alebo cudzí štát, s ktorým SKP uzavrela dohodu o vzáj. vyrov. nárokov na náhradu škody spôs. prev. motor. vozidla
Miesto dodania PZ: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je verejný obstarávateľ.
Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlá súbor vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je verejný obstarávateľ a prípadne aj na ďalšie motorové vozidlá nadobudnuté verejným obstarávateľom počas účinnosti Rámcovej dohody o poistení, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania na túto časť predmetu zákazky (ďalej len Rámcová dohoda).
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a)škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,
b)škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c)účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d)ušlého zisku.

Bližšia špecifikácia danej časti predmetu zákazky vrátane prehľadu poistných súm a pevne stanovených spoluúčastí, ktoré tvoria predmet zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
20 125,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5, zákona o VO alebo podľa § 39 (JED) zákona alebo podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií:
a) doloženým výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
f) čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte pdf podpísané /elektronicky/ inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. Ak uchádzač predkladá JED, či čestné vyhlásenie, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
Uchádzač musí spĺňať aj nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, ) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia VO závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Podľa § 37 ods. 3 zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo VO týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, čo preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podpis Zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a Rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky) s úspešným uchádzačom zo strany verejného obstarávateľa bude realizovaný po udelení súhlasu na podpis Zmluvy/Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom zriaďovateľom verejného obstarávateľa - Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 13:00
Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
SPÔSOB DOROZUMIEVANIA / KOMUNIKÁCIA
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
ZÁBEZPEKA
Nevyžaduje sa.
OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA SLUŽBY
Pre dodanie požadovaného predmetu zákazky nie je potrebné vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.05.2019
03.07.2020 11:44:11