eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice

  Zadávateľ:
Obec Budmerice
  Predpokladaná hodnota:
169.390,38 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.05.2019
  Dátum zverejnenia:
03.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Budmerice
IČO: 00304697
Ulica Jána Rášu 534, 90086 Budmerice
Slovensko
Kontaktná osoba: Lenka Chovancová
Telefón: +421 336448191
Fax: +421 33336448190
Email: chovancova.l@budmerice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4119
Hlavná adresa(URL): https://www.budmerice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3816/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3816/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice
Referenčné číslo: 2019_ZŠ Budmerice
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond
Časť 2: Didaktické pomôcky
Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT
Časť 4: Interiérové vybavenie- nábytok

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
169 390,38 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22111000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jána Rašu 430, 900 86 Budmerice
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy, konkrétne obstaranie vybavenia školskej knižnice, podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a v Prílohe č. 4- Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
31 453,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód ITMS: 302021K312
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2: Didaktické pomôcky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jána Rašu 430, 900 86 Budmerice
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy, konkrétne didaktické pomôcky, podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a v Prílohe č. 4- Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
55 914,09 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód ITMS: 302021K312
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30236000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jána Rašu 430, 900 86 Budmerice
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy-technické a technologické vybavenie- IKT, podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a v Prílohe č. 4- Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
48 338,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód ITMS: 302021K312
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4: Interiérové vybavenie- nábytok
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39160000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jána Rašu 430, 900 86 Budmerice
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie vybavenia odborných učební základnej školy- interiérové vybavenie- nábytok, podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a v Prílohe č. 4- Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
33 684,13 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód ITMS: 302021K312
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona o VO.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné
správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 podľa §32 ods. 2 písm f)- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) dokladom podľa §32 ods.2 písm. f)
doloženým čestným vyhlásením.
Požadované dokumenty na splnenie podmienky účasti môže byť nahradený aj dokladom zo zoznamu hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že uchádzač je vedený v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračným číslom zo zoznamu a
jeho platnosťou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podla § 34 odst.1, písm. m) bod 1. zákona: - vzorkami, opismi alebo fotografiami.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením propagačného listu, a/alebo manuálu a/alebo návodu na použitie ako súčasť cenovej ponuky na vybrané položky predloženej cenovej ponuky:
Časť 1: Didaktické pomôcky- knižničný fond
Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie
Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Optika

Časť 2: Didaktické pomôcky
Elektrické multifunkčné náradie
Sada murárskeho a maliarskeho náradia s príslušenstvom

Časť 3: Technické a technologické vybavenie- IKT
Interaktívna tabuľa a dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou
PC zostava pre používateľov knižnice
Notebook pre učiteľa

Časť 4: Interiérové vybavenie- nábytok
Laboratórne pracovisko učiteľa
Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu
Stolička kovová, otočná, dielenská

Všetky požadované materiály požadujeme predložiť v slovenskom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie
požadovaných technických parametrov. Uchádzač je na písomné požiadanie verejného obstarávateľa povinný v rámci
procesu hodnotenia ponúk preukázať verejnému obstarávateľovi funkčnosť ponúkaných produktov predložením vzoriek.
Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uskutočniť overovanie, bude toto vykonané na obstarávateľom vybraných
tovaroch/výrobkoch. Po písomnej výzve na overovanie uchádzač bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi miesto a čas realizácie overovania. Čas bude stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu overovania, nie však dlhší ako 10 pracovných dní od doručenia výzvy na overovanie. Miesto overovania určí uchádzač čo najbližšie miestu sídla verejného obstarávateľa. Pokiaľ sa pri overovaní preukázateľne nepotvrdí, že produkty ponúkané uchádzačom spĺňajú parametre ním deklarované v jeho ponuke alebo uchádzač odmietne preukázať parametre produktov za vyššie uvedených podmienok, bude ponuka takéhoto uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ods. 3 písm. d) zákona. O priebehu a výsledku overovania spíše verejný obstarávateľ zápisnicu, ktorá bude súčasťou dokumentácie o verejnej súťaži. Náklady na overovanie znáša uchádzač. Náklady súvisiace s vyslaním svojho zástupcu alebo zástupcov na miesto overovania znáša verejný obstarávateľ.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29.02.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 09:15
Miesto: Obecný úrad, 534 Budmerice, 900 86
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné prostredníctvom:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3816/summary.
2.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť
doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie
je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
3.Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk).
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
4.V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
5.Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po schválení postupu verejného obstarávania riadiacim
orgánom.
6.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v
českom jazyku.
7. Verejný obstarávateľ uplatní ustanovenia § 112 ods.6 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
8. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Proebiz- JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je možná týmito spôsobmi:
-a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase
8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú minimálne 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou
počítať pri vkladaní ponuky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.05.2019
17.09.2019 14:24:32