eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou

  Zadávateľ:
Obec Bohdanovce nad Trnavou
  Predpokladaná hodnota:
157.263,97 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.06.2019 08:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
31.05.2019
  Dátum zverejnenia:
04.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bohdanovce nad Trnavou
IČO: 00312266
Bohdanovce nad Trnavou č. 268 , 91909 Bohdanovce nad Trnavou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: agenturavo@prevax.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4708
Hlavná adresa(URL): http://www.bohdanovce.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4708
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou
Referenčné číslo: BO201902
II.1.2) Hlavný kód CPV
77315000-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
157 263,97 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k. ú. Bohdanovce nad Trnavou
II.2.4) Opis obstarávania
Služby týkajúce sa výsadby vetrolamov podľa projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Podrobné informácie
sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
157 263,97 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
II.2.14) Doplňujúce informácie
ROP-PO4-SC431-2017-16
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 114 ods. 2 zákon o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
2. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti.
4. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, možno v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v bode III.1.1) výzvy na predkladanie ponúk ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. O predloženie dokladov na splnenie podmienok účasti dočasne nahradených jednotným európskym dokumentom môže verejný obstarávateľ písomne požiadať kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokumentpreverejne-obstaravanie-553.html). Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť bezplatnú službu Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
1.1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, nie staršieho ako 3
(tri) mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač
zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani
záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é
doklad/y.
1.2. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie platného úverového prísľubu banky o poskytnutí úveru. Úverový prísľub môže byť aj nezáväzný. Uchádzač môže úverový prísľub nahradiť potvrdením banky, že disponuje vlastnými finančnými
prostriedkami. Potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
2.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka (služby) za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na vyčíslenie dosiahnutého obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro
použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predmetnú podlimitnú zákazku na zverejnenie
vo Vestníku verejného obstarávania (bod VI.5) tejto výzvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu
výzvy a ods. 1.1.:
Vyjadrenie banky sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia dokladu, resp. za
obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu.
2. K § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 1.2.: Úverový prísľub, alebo vlastné
prostriedky sú požadované vo výške minimálne 25 % z predpokladanej hodnoty zákazky.
3. K § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 3.1.: Celková minimálna
požadovaná výška obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (služby) je 300.000,00 (slovom:
tristotisíc) EUR bez DPH a to kumulatívne za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na
maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uvedené v
súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží doklad
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
4. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní.
6. Uchádzač predloží doklady podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu
výzvy a ods. 1.1: Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie poskytoval služby v celkovom minimálnom objeme rovnajúcom sa predpokladanej hodnote zákazky, pričom minimálne jedna zo zákaziek sa musí vzťahovať na
služby týkajúce sa predmetu zákazky (t.j. výsadba) a musí spĺňať minimálny objem 50 % z
predpokladanej hodnoty zákazky.
2. K § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 2.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie:
a) certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky;
b) certifikátu Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.
3. K § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, tomuto bodu výzvy a ods. 3.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne jednej osoby, ktorá má úplné stredoškolské vzdelanie na strednej škole záhradníckej, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore záhradníctvo alebo krajinné inžinierstvo.
4. K § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní a tomuto bodu výzvy a ods. 4.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu Systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.
5. K § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní a tomuto bodu výzvy a ods. 5.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich
zamestnancov za predchádzajúce tri roky.
6. K § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní a tomuto bodu výzvy a ods. 6.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia, v ktorom uchádzač uvedie podiel subdodávateľa na realizácii zákazky v % s uvedením názvu, miesta, sídla podnikania a predmetu podielu na zákazke. V prípade ak plánuje zákazku realizovať vlastnými kapacitami túto skutočnosť uvedie v čestnom vyhlásení.
Vzhľadom na obmedzenie rozsahu počtu znakov formulára výzvy v informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na maximálne 4 000 znakov, sú kompletné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v
súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V prípade, ak uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval ekonomické a finančné postavenie a
technickú alebo odbornú spôsobilosť, zodpovedajú tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie zmluvy
spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v súťažných podkladoch. Ostatné informácie, týkajúce sa
vykonania zákazky, sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.06.2019 08:30
Miesto: Systém EVO, Sídlo verejného obstarávateľa, Obec Bohdanovce nad Trnavou, Bohdanovce nad Trnavou 268,
919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní vykoná v systéme EVO a to sprístupnením ponúk komisii. Na otváraní ponúk bude umožnená účasť uchádzačov. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní (zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie).
2. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
3. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme EVO. Doručenie prostredníctvom systému EVO je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom systéme. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme EVO, sa zaregistruje na adrese www.uvo.gov.sk. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli pridelené pri prvotnej registrácií. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile PREHĽAD ZÁKAZIEK po potvrdení žiadosti o účasť v zákazke, neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie bude záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme EVO cez komunikačné rozhranie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Odporúčame záujemcom, ktorí využili prístup k súťažným a doplňujúcim podkladom na profile verejného
obstarávateľa, aby sa zaregistrovali v systéme EVO. Registrovaní záujemcovia budú informovaní o každom prípadnom doplnení, alebo vysvetlení súťažných podkladov.
6. Nevyhnutným predpokladom na získanie potrebných informácií na správne vypracovanie ponuky, je účasť na
obhliadke miesta realizácie zákazky. Napriek tomu obhliadka nie je povinná. V prípade, že sa záujemca
rozhodne nezúčastniť obhliadky, nebude to mať za následok vylúčenie jeho ponuky z podlimitnej zákazky. Obhliadka
bude organizovaná individuálne, na základe písomnej žiadosti záujemcu, adresovanej kontaktnej osobe prostredníctvom systému EVO.
7. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje podmienky účasti týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu na jednu otázku s odpoveďou "áno" alebo "nie" (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 3.000,00 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na technické špecifikácie a podmienky účasti zelené verejné
obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.05.2019
01.06.2020 21:27:03