eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
37.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 10:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.06.2019
  Dátum zverejnenia:
04.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matúš Kutlák
Telefón: +421 484325164
Email: matus.kutlak@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): http://bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Banská Bystrica 97401
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 484325127
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bbsk.sk
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3827
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“
Referenčné číslo: 07098/2019/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71320000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ) a odborný autorský dohľad pre projekt s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019 - 01 Vlkanová.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
37 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.06.2019
03.07.2020 12:43:37