eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Tonery II - Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva

  Zadávateľ:
Mesto Trnava
  Predpokladaná hodnota:
27.087,89 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2019 10:06

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.06.2019
  Dátum zverejnenia:
07.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
IČO: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Peter Kubovič
Telefón: +421 918514521
Fax: +421 333236400
Email: peter.kubovic@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk/sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tonery II - Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva
Referenčné číslo: 35624/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
30125100-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Názov zákazky: Tonery II - Dodávka tonerov a súvisiaceho príslušenstva
Predmetná zákazka je rozdelená na 3 časti:
I. časť zákazky:Originálne tonery od výrobcu zariadenia,
II. časť zákazky:Nové tonery (nie repas, alebo dopĺňaný toner) od výrobcu zariadenia alebo od výrobcu, ktorý vyrába
nové tonery, avšak nie je výrobcom zariadenia,
III. časť zákazky:Nové príslušenstvo.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
27 087,89 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2019 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie 3 rámcových dohôd, nakoľko zákazka je rozdelená na 3 časti.
Ide o zelené verejné obstarávanie, nakoľko verejný obstarávateľ vyžaduje recykláciu a zber použitých tonerov.

V zmysle ZoVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii: Zadávanie
zákazky sa realizuje prostredníctvom systému EVO verzia 18.0 alebo vyššia na www.uvo.gov.sk. Dorozumievanie a
komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom EVO. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Pri predkladaní ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Pri vyhotovení ponuky v elektronickej verzii sa uchádzač riadi pokynmi verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.06.2019
03.07.2020 11:39:03