eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Socializačné pomôcky a hygienické balíčky

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
646.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.06.2019
  Dátum zverejnenia:
11.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Kačincová
Telefón: +421 250944469
Fax: +421 250944046
Email: maria.kacincova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/422
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/422
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Socializačné pomôcky a hygienické balíčky
Referenčné číslo: OVO2-2019/000523
II.1.2) Hlavný kód CPV
39500000-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup, balenie, distribúcia a rozvoz materiálu, a to didakticko-materiálnych balíčkov: socializačných pomôcok a hygienických balíčkov (ďalej ako aj predmet zákazky alebo DMB). DMB sú obstarávané z dôvodu zabezpečenia vybavenia MŠ nevyhnutnými potrebami pre realizáciu plánovaných programov. DMB socializačné a hygienické balíčky budú zložené zo základných socializačných potrieb ako uterák, papučky, posteľná bielizeň, pyžamo, teplákové súpravy, ponožky a pod., čistiace výrobky a osobné hygienické potreby.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
646 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Socializačné pomôcky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18317000-4
18316000-7
18318300-4
18331000-8
18412100-1
39514100-9
39512000-4
39512400-8
39516110-6
18310000-5
18813200-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Celé Slovensko, presné miesto dodania bude určené v objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 1 zákazky je nákup, balenie, distribúcia a rozvoz materiálu, a to didakticko-materiálnych balíčkov socializačných pomôcok (ďalej ako aj predmet zákazky alebo DMB). DMB sú obstarávané z dôvodu zabezpečenia vybavenia MŠ nevyhnutnými potrebami pre realizáciu plánovaných programov. DMB socializačné balíčky budú zložené zo základných socializačných potrieb ako uterák, papučky, posteľná bielizeň, pyžamo, teplákové súpravy, ponožky a pod..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
531 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os 5 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí u marginalizovaných rómskych komunít I ITMS2014+:312051Q354
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hygienické balíčky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33711710-7
33711720-0
33711900-6
33711610-6
33711620-9
33761000-2
39830000-9
39831300-9
39831600-2
39831000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Celé Slovensko, presné miesto dodania bude určené v objednávke.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom časti 2 zákazky je nákup, balenie, distribúcia a rozvoz hygienických balíčkov, ktoré sú obstarávané z dôvodu zabezpečenia vybavenia materských škôl nevyhnutnými potrebami pre realizáciu plánovaných programov. Obsahom Hygienických balíčkov budú čistiace výrobky a osobné hygienické potreby ako zubná kefka, mydlo, šampón, prací prostriedok, toaletný papier a pod..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os 5 v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí u marginalizovaných rómskych komunít I ITMS2014+:312051Q354
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.


Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa záujemca/uchádzač tieto doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), pričom ich predloží v súlade s bodom 10.2 týchto súťažných podkladov. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžaduje.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti ohľadne technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č.5 súťažných podkladov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 10:00
Miesto: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 420
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 25 súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/422 Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/422
3.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
4.Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 Zákona o verejnom obstarávaní.
6.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy/Rámcovej dohody a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy/Rámcovej dohody. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy/Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
06.06.2019
24.10.2019 04:40:22