eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín - Stráže

  Zadávateľ:
Mesto Šaštín - Stráže
  Predpokladaná hodnota:
802.004,93 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
11.06.2019
  Dátum zverejnenia:
13.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaštín - Stráže
IČO: 00310069
Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Suchánek
Telefón: +421 346987417
Fax: +421 34346592872
Email: primator@mestosastinstraze.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4555
Hlavná adresa(URL): https://www.mestosastinstraze.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420789
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín - Stráže
Referenčné číslo: 20190610_CIZS_01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Stručný opis predmetu zákazky: Stavebné práce sú zamerané na výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Šaštín-Stráže v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitných nedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č. 410/2007 Z.z. a č. 387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre mesto Šaštín-Stráže.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko novostavba CIZS tvorí v zmysle projektovej dokumentácie funkčný a logický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnosti diela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu výstavby. Vzhľadom na zabezpečenie nadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo je nevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
802 004,93 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45112000-5
45300000-0
45261000-4
45223100-7
45262500-6
45421100-5
45421110-8
45421141-4
45223110-0
45310000-3
45332400-7
45432000-4
45442100-8
45262100-2
45443000-4
45410000-4
45233222-1
45112700-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Šaštín-Stráže, Námestie Slobody č. 849, Šaštín-Stráže 908 41, stavebné práce budú realizované na parc. č.: 1135, katastrálne územie Šaštín-Stráže.
II.2.4) Opis obstarávania
Výstavba nového objektu zabezpečí predpoklady štandardných zdravotných služieb pod jednou strechou s adekvátnym vybavením, spĺňajúcim aktuálne stavebné, konštrukčné a zákonne požiadavky v plnej bezbariérovosti. Navrhuje sa novostavba s vytvorením nových priestorov pre integráciu viacerých zdravotných služieb prístupných z centrálnej haly s recepciou spolu a so sociálnym zázemím na mieste pôvodného nevyhovujúceho objektu. Navrhnutá je jednopodlažná budova s podkrovím zastrešená sedlovou a čiastočne plochou strechou s rozmermi v tvare L. V rámci podlažia bude umiestnená vstupná centrálna hala s príslušným sociálnym zázemím pre personál ako aj pre verejnosť. Z centrálnej haly budú prístupné jednotlivé zdravotné služby ambulancie so svojím zázemím a vybavením v rámci 1. np ako aj 2. np.
Navrhovaný objekt nahradí jestvujúce priestory dvoch objektov v meste, ktoré sa momentálne využívajú pre účely zdravotných služieb obyvateľov obce. Hlavným objektom, ktorý aj nesie názov zdravotné stredisko je budova na námestí Slobody č. 849, na parcelnom čísle 1135. Na tejto parcele sa uvažuje realizovať výstavba CIZS, ktorá bude obsahovať všetky zdravotné služby, ktoré sú v súčasnosti umiestnené v dvoch objektoch. Objekt na parcele 1135 sa v celom rozsahu odstráni a nahradí sa novým objektom.
Momentálne dispozičné členenie a riešenie objektu je nevyhovujúce, nedostačujúce pre integráciu požadovaných zdravotných služieb. Zmena dispozičného riešenia ako aj sanácia zlého technického stavu objektu je v tomto prípade neekonomická a vyžadovala by si zásadné zásahy, ktoré by prevyšovali investíciu spojenú s výstavbou nového objektu. Objekt vykazuje vážne stavebné vady a problémy, nevyhovuj konštrukčne, absentujú stužujúce prvky, vence, ktoré by mali zabezpečovať statické väzby jednotlivých stavebných prvkov. Objekt je bez vodorovných a zvislých izolačných vrstiev, bez tepelnej izolácie. Konštrukcia strechy je v kritickom stave, inštalácie vody kanalizácie, vykurovania a elektrorozvodov sú už na hranici životnosti.
Z tohto dôvodu sa preto mesto rozhodlo realizovať výstavbu nového objektu na parcele 1135, ktorá je vo vlastníctve mesta a je dostatočne vyhovujúca pre vybudovanie vyhovujúceho centra CIZS, ktoré zabezpečí predpoklady štandardných zdravotných služieb pod jednou strechou s adekvátnym vybavením, spĺňajúcim aktuálne stavebné, konštrukčné a zákonne požiadavky v plnej bezbariérovosti.
Okolie navrhovanej stavby sa doplní vzrastlou zeleňou, formou vysadenia nových stromov, ako aj doplneným exteriérovým mobiliárom. Budova bude zateplená kontaktnou tepelnou izoláciou a obložená fasádnym dreveným obkladom a veľko-formátovým doskovým obkladom. Inžinierske siete sa využijú jestvujúce voda, plyn, elektro, kanalizácia. Objekt bude vykurovaný teplovodne z kotolne na plyn. Splašková kanalizácia sa napojí na jestvujúcu areálovú kanalizáciu. Dažďové vody sa zaústia do vsakovacích blokov na pozemku.
Stavba nie je členená na prevádzkové súbory.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí: prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
prípade ak v opise predmetu zákazky, týkajúcej sa projektovej dokumentácie alebo inej sprievodnej dokumentácie
súťažných podkladov nachádzajú konkrétne názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov,
typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona,
oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel v rovnakej alebo vyššej kvalite.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
802 004,93 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: NFP302020T491
II.2.14) Doplňujúce informácie
Názov projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti pre Mesto Šaštín Stráže
Kód výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8/Integrovaný regionálny operačný program
Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka v zmysle § 46 zákona. Zábezpeka je stanovená:
na cely predmet zákazky: 24 000,00 EUR slovom: ( dvadsaťštyritisíc EUR)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podľa § 32 ods. 3 zákona: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
V zmysle všeobecného metodického usmernenia č. 9-2019 Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené dňom 22.05.2019, je uchádzač alebo záujemca povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona doloženým výpisom z registra trestov, na účely preukázania podmienky. Uvádzame elektronický odkaz na stránku ÚVO so zverejneným metodickým usmernením:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/metodickeusmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=221
Podľa § 32 ods. 4 zákona: ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 5 zákona: ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Podľa § 32 ods. 6 zákona: konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podľa § 32 ods. 7 zákona: uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov vo formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením
cien,miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnení stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
-verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia;
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov kumulatívne vo výške 800 000,00 EUR bez DPH, ktoré musia byť podložené referenciami resp. dôkazmi o plnení príslušných odberateľov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác, zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a odberateľov, vrátane kontaktných údajov odberateľa /meno, tel. číslo/.

b) podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 na stavebné práce.

c) podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu ISO 14001 na stavebné práce.

d) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - zodpovedných za riadenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby zodpovednej za riadenie
stavebných prác na výkon činnosti stavbyvedúceho.

Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. b), c), h) a g) zákona, musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa Podmienka účasti podľa bodu III.1.3 a), b) c) a d) sa požaduje za
všetkých členov skupiny spoločne v prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní. Podrobné vymedzenie podmienok účasti týkajúcich sa tech. a odbornej spôsobilosti § 34 ods. 1 zákona sa nachádza v súťažných podkladoch a vzhľadom na max. počet znakov v tomto formulári, ich nie je možné uviesť v úplnom znení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
Odôvodnenie primeranosti určenej/ných podmienky účasti podľa § 34 ods.1 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky sú
uvedené iba v súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň splnením
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným
SO/RO pre IROP (ďalej len riadiaci orgán alebo RO), t.j. schválením postupu verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje od Zmluvy o dielo odstúpiť v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy bez
akýchkoľvek sankcií, ak výsledky finančnej kontroly SO/RO pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
predmetného verejného obstarávania alebo iných postupov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
3.Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu s a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánov
oprávnených vykonávať kontrolu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 14.07.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:30
Miesto: na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v oddieli I.1), prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejné otváranie ponúk na predmet zákazky v súlade s § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom na adrese verejného obstarávateľa prostredníctvom sprístupnenia ponúk v systéme EVO vrátane uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona prostredníctvom rozhrania portálu EVO v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Metodika postupu na používanie systému EVO je uvedená na portáli UVO https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo5f6.html.

3. Príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebným
minimálnym technickým vybavením je: pripojenie na internet; internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS
Internet Explorer ver. 7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť, najnovšie verzie prehliadačov; -inštalačná podpora jazyka Java min. ver. 1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v
počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť; - v internetovom prehliadači nastavený jazyk slovenčina; - Adobe Acrobat Reader DC.

4. Súťažné podklady budú poskytnuté / sprístupnené záujemcom na portáli EVO, neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca v systéme EVO bezplatne na stránke: www.uvo.gov.sk, resp. z profilu verejného obstarávateľa t.j. v
elektronickom úložisku zriadeného ÚVOm podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný
obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

6. JED v editovateľnej forme a manuál k vyplneniu JED je možné stiahnuť z webového sídla na nasledovnom odkaze:https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotnyeuropskydokument%20pre%20verejne%20obstaravanie-553.html. JED musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

7. Úspešný uchádzač ( aj subdodávatelia, ak relevantné) je povinný mať zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku dňu podpisu zmluvy.

8. Úspešný uchádzač je povinný uviesť v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia a podiel zákazky.

9. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky:Zmluva o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov - Návrh zmluvy o dielo. Súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom bude:
a) elektronický výpis zo zápisu zhotoviteľa v RPVS ( aktuálny ku dňu podpísania zmluvy)
b) zoznam subdodávateľov, ak relevantné,
c) technologický postup realizácie diela,
d) kontrolný a skúšobný plán realizácie diela,
e) nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpočet ceny diela
f) zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov, ak relevantné
g) realizačný harmonogram stavebných prác,
h) plán nakladania s odpadom,
i) overená kópia poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech Objednávateľa
j) plán BOZP,
k) protokol o prebratí a odovzdaní diela - po odovzdaní diela (s prílohami podľa ustanovení v Zmluve

10. Ponuka predložená uchádzačom, musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa uvedených bodov 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9 a 16.10 v súťažných podkladov,

12. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

13. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie: a) zelené verejné obstarávanie a c) zamerané na sociálne aspekty
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.06.2019
24.10.2019 05:05:26