eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Dr. Vodu č.14/398 Lučenec

  Zadávateľ:
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
  Predpokladaná hodnota:
313.134,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
12.06.2019
  Dátum zverejnenia:
13.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
IČO: 00632210
Dolná Slatinka 271 , 98480 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Filipová
Telefón: +421 474331681
Fax: +421 474331682
Email: dss.slatinkalc@azet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1494
Hlavná adresa(URL): http://dssslatinka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3985/summary
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Námestie SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Beáta Fulnečková
Telefón: +421 484325127
Email: beata.fulneckova@bbsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.bbsk.sk
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3985/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Dr. Vodu č.14/398 Lučenec
Referenčné číslo: ID 149/2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formy sociálnych služieb (SS). Vyriešenie bezbariérového prístupu do I. N.P. a prepojenie I. N.P. s II. N.P s novovybudovaným vnútorným schodiskom a novovybudovaným výťahom. Rozšírenie vnútorných priestorov I. aj II. N.P na úkor časti átria, čím sa zväčší priestor chodby na I. N.P., resp. vytvorí priestor spoločenskej miestnosti s napojením na nové schodisko na II. N.P.

Úprava II. N.P. na administratívne účely a pre návštevy. Súčasťou budú aj dva WC z toho jedno bezbariérové, sprcha a kuchynka. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy. Pôvodný systém vykurovania lokálnymi plynovými vykurovacími telesami sa zamení za ústredné teplovodné s novým plynovým kotlom ako zdrojom tepla. Ohrev TUV sa navrhuje plynový v kombinácii zo solárnym ohrevom.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
313 134,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45220000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt DSS SLATINKA, ul. Dr. Vodu č. 14/398, 984 80 Lučenec.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti Objektu DSS, ul. Dr. Vodu č. 14/398, Lučenec rekonštrukcia pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formy sociálnych služieb (SS). Vyriešenie bezbariérového prístupu do I. N.P. a prepojenie I. N.P. s II. N.P s novovybudovaným vnútorným schodiskom a novovybudovaným výťahom. Rozšírenie vnútorných priestorov I. aj II. N.P na úkor časti átria, čím sa zväčší priestor chodby na I. N.P., resp. vytvorí priestor spoločenskej miestnosti s napojením na nové schodisko na II. N.P.

Úprava II. N.P. na administratívne účely a pre návštevy. Súčasťou budú aj dva WC z toho jedno bezbariérové, sprcha a kuchynka. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho s opatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie podlahy. Pôvodný systém vykurovania lokálnymi plynovými vykurovacími telesami sa zamení za ústredné teplovodné s novým plynovým kotlom ako zdrojom tepla. Ohrev TUV sa navrhuje plynový v kombinácii zo solárnym ohrevom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
313 134,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP - Prioritná os: 2, Investičná priorita: 2.1, Špecifický cieľ: 2.1.1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:
1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov, najmä časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY a príloh SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 13:00
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

2. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade
súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiel IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo v zmysle §114 ods.1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil (Príloha "H" SP).

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanoviskom UVO č. 3/2018.

4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba
autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

6. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody. Zhotoviteľ je povinný prevziať
stavenisko najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o Dielo.

7. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s §112 ods. 6 prvá veta ZVO, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.06.2019
24.10.2019 04:59:04