eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Rádiový maják NDB

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
526.237,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.06.2019
  Dátum zverejnenia:
13.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Veronika Drgáčová
Telefón: +421 2960317681
Email: veronika.drgacova@mod.gov.dk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://uvo.gov.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://evo.gov.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rádiový maják NDB
II.1.2) Hlavný kód CPV
32221000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Zariadenie sa používa na traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Zabezpečuje vedenie lietadla po požadovanej trati letu a privedenie lietadla do zóny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
526 237,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania:
3 ks všesmerových rádiomajákov NDB, ktorého súčasťou sú VKV polohové návestidlá
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
526 237,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie informácie sa nachádzajú v oddiele A.2. Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 09:30
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
2.Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.
3.Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
4.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Zábezpeka je stanovená vo výške 25 000,00 EUR.
5. Podľa § 66 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
6. Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
7.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
8. Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.
10. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že súprava rádiového majáka NDB je tvorená materským rádiovým majákom NDB (Non-Directional Radio Beacon) s integrovaným VHF rádiovým polohovým návestidlom MARKER. Táto súprava ako celok je súčasťou rádionavigačných systémov pre traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Jednotlivé časti súpravy sú navzájom zaintegrované ako jeden celok rádiový maják NDB, ktorý je ako ucelený systém nevyhnutný na zabezpečenie navigácie na pristátie lietadiel. V prípade jeho rozdelenia na časti, by nebola zabezpečená kompatibilita medzi jednotlivými časťami, logistická podpora, zabezpečenie integrácie do certifikovaného jednotného systému ovládania a monitorovania z miest riadenia letovej prevádzky, kontrolno-meracia technika a výcvik obslúh. Ďalej v prípade rozdelenia predmetu zákazky by došlo k vzniku problému s rozdelením zodpovednosti v súvislosti s riešením porúch (zariadenia sú pripojené na spoločný systém napájania, záložného napájania, ovládania a monitorovania). Rozdelením predmetu zákazky by sa zvýšili náklady na prevádzku, údržbu, bolo by potrebné tiež vynaložiť viac finančných prostriedkov na ich vzájomnú integráciu (vývoj).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.06.2019
24.10.2019 05:17:05