eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
51.673.169,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
11.06.2019
  Dátum zverejnenia:
17.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3973/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3973/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021
Referenčné číslo: 385
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primerane vykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.

Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti: poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ich uplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
51 673 169,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60100000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej verejnej cestnej doprave v regióne Turiec, spočívajúcich v zabezpečení dopravnej obslužnosti kraja podľa stanovených prepravných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v správe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov a participácií na integrácií dopravy v Žilinskom kraji.
Služby vo verejnom záujme budú poskytované spôsobom a za podmienok stanovených v záväznom návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme a jej príloh, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na spôsob a podmienky poskytovania služby vo verejnom záujme obsiahnutými v súťažných podkladoch a ich prílohami, a taktiež v súlade s aktuálne platným a účinným zákonom o cestnej doprave.
Zastávkovým cestovným poriadkom pre prvý rok pre oblasť Turca je to 2 510 000 východiskových tarifných kilometrov, s zmluvnou možnosťou max. % navýšenia výkonov je to 2 761 000 tkm za základné trvania kontraktu. Verejný obstarávateľ predpokladá na základe svojich odborných skúseností, že pre zaistenie plnenia služby vo verejnom záujme počas prvého roku v oblasti Turca je reálna potreba 47 autobusov, z toho 5 veľkých autobusov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
12 567 796,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: V zmysle návrhu Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím doby určitej uplatniť voči Dopravcovi opciu na predĺženie Zmluvy na ďalšie obdobie, najviac o ďalších 12 kalendárnych mesiacov a Dopravca sa zaväzuje uplatnenie opcie akceptovať.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ využíva ustanovenie § 56 ods 12 a na účely riadneho zabezpečenia plnenia zmluvy vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti k podpise zmluvy predložiť doklady podľa čl. 13 zmluvy (záruka plnenia).
Časť: 2
II.2.1) Názov
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilinský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej verejnej cestnej doprave v regióne Horné Považie, spočívajúcich v zabezpečení dopravnej obslužnosti kraja podľa stanovených prepravných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v správe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov a participácií na integrácií dopravy v Žilinskom kraji.

Služby vo verejnom záujme budú poskytované spôsobom a za podmienok stanovených v záväznom návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme a jej príloh, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na spôsob a podmienky poskytovania služby vo verejnom záujme obsiahnutými v súťažných podkladoch a ich prílohami, a taktiež v súlade s aktuálne platným a účinným zákonom o cestnej doprave.

Zastávkovým cestovným poriadkom pre prvý rok pre oblasť Horné Považie je to 7 810 000 východiskových tarifných kilometrov, s zmluvnou možnosťou max. % navýšenia výkonov je to 8 591 000 tkm za základné trvania kontraktu. Verejný obstarávateľ predpokladá na základe svojich odborných skúseností, že pre zaistenie plnenia služby vo verejnom záujme počas prvého roku v oblasti Horné Považie je reálna potreba 129 autobusov, z toho 16 veľkých autobusov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 105 373,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: V zmysle návrhu Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím doby určitej uplatniť voči Dopravcovi opciu na predĺženie Zmluvy na ďalšie obdobie, najviac o ďalších 12 kalendárnych mesiacov a Dopravca sa zaväzuje uplatnenie opcie akceptovať.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ využíva ustanovenie § 56 ods 12 a na účely riadneho zabezpečenia plnenia zmluvy vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti k podpise zmluvy predložiť doklady podľa čl. 13 zmluvy (záruka plnenia).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZOVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Bohužiaľ, verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačného systému verejnej správy (a to z dôvodov na strane prevádzkovateľa a správcu systému). Súčasne verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 ZOVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa:
1) § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb v oblasti autobusovej dopravy za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
2) § 34 ods. 1 písm. g) zák. č. 343/2018 Z.z. Dopravca preukáže disponovaním aspoň 1 osoby vedúceho dopravy, ktorý je určený na plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZOVO na referenčné plnenie:
pre každú časť na ktorú predkladá ponuku: Dopravca splní podmienku účasti ak preukáže, že v posledných 3 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkoval / poskytoval autobusovú dopravu v min. rozsahu výkonu aspoň 1 000 000 tkm,
K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZOVO týkajúcej sa osoby určenej na plnenie predmetu zákazky(vo vzťahu k obidvom častiam):
Vedúci dopravy musí mať min. vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy, odbornú prax v riadení cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho dopravy aspoň 5 rokov, aspoň 1 skúsenosť s logistikou autobusovej dopravy po nepretržitú dobu aspoň 1 kalendárny rok (resp. nepretržite 12 mesiacov za sebou).
Preukáže: životopisom (preukazujúcim potrebnú prax a skúsenosť) a diplomom o ukončenom vzdelaní.
Dopravca môže použiť 1 a tú istú osobu na preukázanie tejto podmienky pre každú časť, na ktorú predkladá ponuku
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ uviedol všetky podmienky realizácie zákazky v návrhu Zmluvy a jej prílohách.

Verejný obstarávateľ vyžaduje podľa § 41 ods. 1 uviesť v ponuke zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude dopravca zabezpečovať plnenie predmetu zákazky. Definícia subdodávateľov sa nachádza v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby subdodávatelia spĺňali osobné postavenie podľa § 32 ZOVO.

Verejný obstarávateľ nevyužil možnosť obmedziť plnenie predmetu zákazky vlastnými kapacitami.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 042-091934
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa podľa kapacitných možností.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk uchádzačom (tj. osoby, ktoré predložili ponuku).
Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. superreverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie. Súhrnný zápis z predbežných trhových konzultácií je zverejnený tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/964/summary
Informácie zistené predbežnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie najmä pri koncipovaní zmluvných podmienok (vrátane typov a rozsahu príloh), predzmluvných požiadaviek a pravidiel nástupu na plnenie. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt, nakoľko všetky informácie boli verejne dostupné a žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese verejného obstarávania mohla nejako zvýhodniť.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje: pre časť 1 vo výške 50 000,00 €; pre časť 2 vo výške 100 000 €.

5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 19.5. spolu s potrebnými lehotami.

8. Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.

9. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

10. Verejný obstarávateľ stanovil rozhodovacie kritérium pre prípad zhody cenových ponúk pri uchádzačoch na prvom, druhom alebo treťom mieste: čo najväčší počet ponúknutých nízkopodlažných autobusov. Pravidlá uplatnenia kritéria zhody sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.06.2019
24.10.2019 03:36:42