eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.382.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.06.2019
  Dátum zverejnenia:
19.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboslav Filipovič
Telefón: +421 258311735
Email: luboslav.filipovic@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3976/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3976/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Referenčné číslo: 60303-40-2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
66516400-4
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil:
a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti);
b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti);
c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve;
d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 382 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územná platnosť: poistenie sa vzťahuje na celý svet s výnimkou území a/alebo jurisdikcie USA a Kanady.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za neho poškodeným nahradil:
a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodnenie poškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti);
b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárok je krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšak maximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti);
c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebo mimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výšky limitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve;
d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 382 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.10.2019
Dátum ukončenia: 30.09.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
K bodu II.1.6) Informácie o častiach
Nerozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ odôvodňuje nevyhnutnosťou komplexného poskytnutia poistných služieb a vyplýva z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu určeného účelu zadávanej zákazky, ktorým je dosiahnutie komplexného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti verejného obstarávateľa. Poistné služby v oblasti poistenia musia byť poskytované s vysokou mierou kompletnosti, operatívnosti a flexibilnosti. Rozdelenie zákazky na časti by spôsobilo významné problémy pri koordinácii služieb a s tým spojeným uplatňovaním poistných plnení u viacerých poskytovateľov.

Predmetom zákazky je poskytovanie jednej poistnej služby, t. j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti verejného obstarávateľa a jediné kritérium výberu je jedna cena za poistné služby na 1 rok, z čoho vyplýva nemožnosť rozdelenia zákazky, nakoľko sa neskladá zo žiadnych častí.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní


Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4.Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti
predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo
doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.
5.Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona:
Vyjadrenie banky/bánk alebo zahraničnej/zahraničných banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky včas a presne za obdobie posledných dvoch rokov a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad.

2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate za posledné 3 hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

3.Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 zákona.

4.Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
--


5.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
III.1.2) finančné a ekonomické postavenie, bod 2:
Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Prehľad o dosiahnutom obrate v celkovej minimálnej hodnote 1 200 000 eur bez DPH (slovom: jeden milión dvestotisíc eur bez DPH) za posledné 3 hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov.

Ak uchádzač má účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk), uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.

V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu so scanom originálu alebo úradne osvedčenej fotokópie scan osvedčovacej doložky DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky (t. j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
V zozname úspešných poskytnutých služieb alebo splnených zmlúv uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, názov dodanej služby, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

2.podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona:
Ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom.

3.Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 zákona.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač:

a)preukázať, že v rozhodnom období poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti), v celkovom objeme minimálne vo výške 1 200 000 EUR bez DPH.

V prípade poskytnutej služby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaný pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len objem poskytnutej služby spadajúci do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 2:
Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač predložiť:
a)povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na podnikanie v poisťovníctve, alebo
b)povolenia Úradu pre finančný trh Slovenskej republiky na vykonávanie poisťovacej činnosti, alebo
c)povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie poisťovacej činnosti, a to na všetky poistné riziká, ktoré tvoria predmet obstarávania,
d)alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky poisťovni z iného členského štátu na základe práva slobodného poskytovania služieb alebo prostredníctvom svojej pobočky v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 13:00
Miesto: Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní(verejná reverzná súťaž).
2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo
2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephin (https://https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3976/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemci/uchádzači, ktorý odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej
zákazke nebude doručený.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR slovom:
tridsaťtisíc Eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15
Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.06.2019
24.10.2019 04:02:07