eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
2.088.422,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2019
  Dátum zverejnenia:
19.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Somorovská
Telefón: +421 250944529
Fax: +421 250944008
Email: veronika.somorovska@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): https://www.minv.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/530
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/530
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS
Referenčné číslo: V2019171
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) bude dodávka najmä základných potravín, mrazených a mliečnych výrobkov (ďalej ako aj tovar), ktoré sú bežne dostupné na trhu, v rozsahu skupín 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 031 uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania CPV, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtovú organizáciu Akadémiu Policajného zboru.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 088 422,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15200000-0
15311000-1
15311100-2
15311200-3
15312000-8
15312100-9
15320000-7
15330000-0
15400000-2
15500000-3
15510000-6
15511000-3
15530000-2
15540000-5
15545000-0
15550000-8
15600000-4
15620000-0
15830000-5
15850000-1
15860000-4
15870000-7
15880000-0
15890000-3
15900000-7
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania:
Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v súlade so súťažnými podkladmi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 088 422,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
1. V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

2. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona vo forme skenu dokumentu/ov - výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžaduje.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods.1 písm. a) zákona

Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie poskytol
- minimálne jednu (1) dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky uvedený v prílohe č.1 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie, informácie o použitých elektronických zariadeniach, podmienkach a špecifikácií technického pripojenia, prvkov, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, sú uvedené v prílohe č. 3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho uplatnenia a pravidlá elektronickej aukcie týchto súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako EKS), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR ) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/20

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

5. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie, vpísať všetky nevyhnutné doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ tieto ďalšie doplňujúce informácie uverejňuje na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky v zadávacích podmienkach a poskytuje k ním bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom.

6. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/530

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/530
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.06.2019
24.10.2019 04:17:39