eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
634.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.06.2019
  Dátum zverejnenia:
19.06.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36836567
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ľuboš Hláčik
Telefón: +421 484325644
Fax: +421 484727365
Email: lubos.hlacik@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066
Hlavná adresa(URL): http://www.bbrsc.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4007/summary
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4007/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom
Referenčné číslo: 07099/2019/ODDVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
34920000-2
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových cestných oceľových zvodidiel a ich príslušenstva, ktoré sú určené na zvýšenie bezpečnosti ciest. Cestné zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317 - Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách a TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Sekcia dopravnej infraštruktúry. V prípadoch, kedy Technické podmienky stanovujú požiadavku na zhodu s ktoroukoľvek časťou slovenskej normy (STN) alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s:
a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným orgánom alebo rovnocenným orgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka;
(b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódex osvedčených postupov;
(c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo
(d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 305/2011.
Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých tovarov), tvorí časť B Súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4
Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4 pozostáva z dodávky zvodidlového systému NH4, ktorý sa používa pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov typu NH4, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy
Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy pozostáva z dodávky zvodidlových systémov Fracasso a KREMSBARRIER, ktoré sa používajú pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov Fracasso alebo KREMSBARRIER, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.

Možnosť predloženia ponúk na jednotlivé časti nie je obmedzená, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
634 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Cestné oceľové zvodidlá - systém NH4
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113300-2
34996000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky (na základe čiastkových objednávok) pre Časť predmetu zákazky č. 1 sú odberné miesta verejného obstarávateľa špecifikované v bode 4.1 Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá systém NH4 pozostáva z dodávky zvodidlového systému NH4, ktorý sa používa pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov typu NH4, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
535 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35113300-2
34996000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky (na základe čiastkových objednávok) pre Časť predmetu zákazky č. 2 sú odberné miesta verejného obstarávateľa špecifikované v bode 4.1 Súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť predmetu zákazky č. 2 - Cestné oceľové zvodidlá - ostatné zvodidlové systémy pozostáva z dodávky zvodidlových systémov Fracasso a KREMSBARRIER, ktoré sa používajú pri výmenách existujúcich zvodidlových systémov Fracasso alebo KREMSBARRIER, poškodených pri dopravných nehodách. Podrobnejší opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev) je uvedený v časti B Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
99 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO).
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike. Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 ZVO predložením certifikátov alebo potvrdení, vydaných orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predložiť zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s kontaktnou osobou a telefonickým kontaktom, ktorý musí obsahovať dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za tri predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania dosiahla úroveň minimálne:

- pre časť predmetu zákazky č. 1: 260 000,- EUR bez DPH,
- pre časť predmetu zákazky č. 2: 50 000,- EUR bez DPH.

Plnenia uvedené v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli služby poskytnuté.

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú:

- pre časť predmetu zákazky č. 1 - dodávky zvodidlového systému NH4 (resp. zvodidlového systému s technickými parametrami zodpovedajúcimi min. parametrom predmetu zákazky) a súvisiacich súčastí zvodidlového systému,
- pre časť predmetu zákazky č. 2 - dodávky zvodidlového systému FRACASSO a/alebo KREMSBARRIER (resp. zvodidlového systému s technickými parametrami zodpovedajúcimi min. parametrom predmetu zákazky) a súvisiacich súčastí zvodidlového systému.

V prípade, ak tovar dodával uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba počet a finančný objem, dodávaný ním samotným.

2.Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. ZVO predložením certifikátov alebo potvrdení, vydaných orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

- pre časť predmetu zákazky č. 1: certifikáty o nemennosti parametrov vzťahujúce sa na zvodidlový systém: JSNH4/N2 a JSNH4/H1, v súlade s normou EN 1317-5, resp. na uchádzačom ponúkaný ekvivalentný systém zvodidiel. Uvedené certifikáty musia byť vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúcim požadovanú skutočnosť.

- pre časť predmetu zákazky č. 2: certifikáty o nemennosti parametrov vzťahujúce sa na zvodidlový systém KB1RH1V a B22435, resp. na uchádzačom ponúkané ekvivalentné systémy zvodidiel. Uvedené certifikáty musia byť vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v bode č. 19 Súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:30
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, z dôvodu následného použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom. V takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 prvá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.06.2019
24.10.2019 04:26:13