eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Kuchyňa - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO-R

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
1.108.231,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 08:30

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
18.06.2019
  Dátum zverejnenia:
19.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
IČO: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margaréta Vilčeková
Telefón: +421 960317647
Email: margareta.vilcekova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=421387
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=421387
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kuchyňa - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO-R
Referenčné číslo: UpIA-342/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45235000-3
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky podľa týchto súťažných podkladov je vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 a oprava existujúcej plochy pred hangárom č. 1, ktorá sa nachádza v areáli letiska Kuchyňa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 108 231,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Letisko Kuchyňa.
II.2.4) Opis obstarávania
Obstaranie stavebných prác - vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 1 a oprava existujúcej plochy pred hangárom č. 1, ktorá sa nachádza v areáli letiska Kuchyňa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 108 231,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.


Ďalšie informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č. 1 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 2.1.Uchádzač v ponuke predloží nasledovný originálny doklad/doklady alebo jeho/ich úradne osvedčené kópie, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

2.1.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2.1.1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 2.1.1.1.1 tohto oddielu súťažných podkladov.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.1. tohto oddielu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Ďalšie informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č. 1 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dokladom je referencia,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za prechádzajúcich päť rokov od dňa vyhlásenia verejného obstarávania alebo za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom uskutočnené stavebné práce boli charakteru rovnakého alebo obdobného ako stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bola vo Vestníku UVO zverejnená výzva na predkladanie ponúk.Za stavebné práce charakteru rovnakého alebo obdobného bude verejný obstarávateľ akceptovať stavebné práce v hodnote najmenej 3 000 000,- € vrátane DPH.
podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.
Uchádzač predloží certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa normy EN ISO 9001.
Uchádzač predloží oprávnenia na vykonávanie opráv elektrických zariadení v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 prílohy 1, časť III., písm. B.
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
-doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre inžinierske stavby. Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia s odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov (alebo ekvivalent).
-povolenie na vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve v rozsahu: Údržba pohybových plôch letísk vydávané Dopravným úradom v súlade s §45 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (alebo ekvivalent).
-povolenie na vykonávanie iného povolania vo vojenskom letectve alebo čestné vyhlásenie o tom, že úspešný uchádzač požiada odbor štátnej správy vojenského letectva MO SR o vydanie povolenia na vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.
-povolenie na vykonávanie iného povolania vo vojenskom letectve alebo čestné vyhlásenie o tom, že úspešný uchádzač požiada odbor štátnej správy vojenského letectva MO SR o vydanie povolenia na inštaláciu, opravy a údržbu leteckých pozemných zariadení vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky - letiskové svetelné pozemné návestidlá.
-Uchádzač predloží oprávnenia na vykonávanie opráv elektrických zariadení v zmysle §15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 prílohy 1, časť III., písm. B.
3.14.Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení, enviromentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy
-Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Ďalšie informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v bode č. 1 ODDIELU A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 08:30
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácii (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a v žiadosti o účasť.
Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html .
2. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov. sk/. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.
3.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa §39 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením.Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú v súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je vo výške: 20 000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR)
ďalšie podmienky zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.Podľa §112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 114 vo väzbe na § 40 ods. 4 až 14 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
5. Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. bude vykonávané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
6. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa §40 ods. 4 až 14 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácii má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narušujúcu hospodársku súťaž.
7. Predmetné verejné obstarávanie je zeleným obstarávaním, nezaoberá sa obstarávaním inovácii a nie je zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
18.06.2019
24.10.2019 04:23:58