eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Žitava, VÚ SKN0018 (3 stupne); stavebné práce

  Zadávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
1.223.505,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
21.06.2019
  Dátum zverejnenia:
24.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havasˇ
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Žitava, VÚ SKN0018 (3 stupne); stavebné práce
Referenčné číslo: Zitava/SVP/2019/P
II.1.2) Hlavný kód CPV
45247220-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 223 505,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zlaté Moravce juh, tok Žitava, rkm 42,265 až 43,240
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Viac informácií sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 223 505,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Európsky štrukturálny investičný fond v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a štátneho rozpočtu
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejny obstaravatel pozaduje zabezpeku vo vyske 36 000,- EUR. Podrobnosti o zabezpeke definuje verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Viac informácií sa nachádza v sutaznych podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO). Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač preukáže dokladmi podľa Zákona o VO.

V zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) Zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len Banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Ak má uchádzač účty vo viacerých Bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu v nižšie uvedenom rozsahu od každej z nich.

Z vyjadrenia Banky musí vyplývať, že
uchádzač v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
uchádzač nebol v nepovolenom debete a
peňažné prostriedky na účte uchádzača neboli a ani v súčasnosti (ku dňu vystavenia bankovej informácie) nie sú predmetom exekúcie.

Uchádzač splnenie podmienky účasti podľa tohto bodu preukazuje minimálne za obdobie predchádzajúcich troch mesiacov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania resp. za obdobie, ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Za deň vyhlásenia verejného obstarávania sa považuje deň uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných Bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil.

V zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Ad 1)
Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o VO.

Ad 2)
Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o VO.

V zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad 1)
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže dokladom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovom objeme minimálne vo výške 1.200.000 EUR bez DPH.

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných piatich predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania).

Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na stavbách, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto vrátane terénnych úprav s tým spojených; stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze, vodné elektrárne, stavby na využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku, stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch.

Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní týchto stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Ak uchádzač disponuje referenciou resp. dôkazom o poskytnutí stavebných prác v inej mene, než v EUR, uchádzač v zozname stavebných prác uvedenie cudziu menu ako aj jej prepočet na EUR. Pri prepočte sa použije priemerný kumulatívny ročný kurz Európskej centrálnej banky platný v roku, v ktorom bolo protokolárne odovzdané dielo. V prípade, že dielo bolo protokolárne odovzdané v roku 2019, pri prepočte sa použije mesačný kumulatívny kurz Európskej centrálnej banky za prvý štvrťrok roku 2019. Kurzy sú dostupné napríklad na https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov.

Ad 2)
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov a osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.

Uchádzač predloží údaje jedného kvalifikovaného riadiaceho zamestnanca zodpovedného za riadenie stavebných prác alebo inej osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:
-má odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby a súčasne
-má odbornú prax na pozícii stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby minimálne 60 mesiacov.

Uchádzač preukáže horeuvedené požiadavky predložením nasledovných dokladov:
-osvedčenie oprávňujúce kvalifikovaného riadiaceho zamestnanca zodpovedného za riadenie stavebných prác vykonávať činnosť stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby so zameraním na vodohospodárske stavby vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom boli tieto stavebné práce uskutočnené.

-životopis podpísaný držiteľom odbornej spôsobilosti, ktorý bude obsahovať minimálne:
omeno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác,
oprehľad odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby minimálne 60 mesiacov s uvedením
-identifikačných a kontaktných údajov objednávateľa stavebných prác,
-stručného opisu predmetu projektu/zmluvy,
-času realizácie projektu/plnenia zmluvy t.j. (mesiac, rok)
-pracovnej pozície vrátane opisu pracovnej náplne.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.07.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
Miesto: E-VO, s.r.o., DIGITAL PARK EINSTEINOVA III., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je neverejné, a to z dôvodu použitia elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.

2) Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne postupom v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Verejny obstaravatel pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

3) Verejny obstaravatel vyluci z verejneho obstaravania uchadzaca alebo zaujemcu, ak na zaklade doveryhodnych informacii ma dovodne podozrenie, ze uchadzac alebo zaujemca uzavrel v danom verejnom obstaravani s inym hospodarskym subjektom dohodu narusajucu hospodarsku sutaz.

4) Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť dodržiavania plánu vykonania diela v zmysle článku V návrhu zmluvy o dielo, inštitút zádržného v zmysle článku XVII návrhu zmluvy o dielo, zábezpeky v zmysle článku XVIII návrhu zmluvy o dielo, zmluvných pokút v zmysle článku XXI návrhu zmluvy o dielo a poistenia v zmysle článku XXV návrhu zmluvy o dielo.

5) Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného úspešným uchádzačom, splatnosť ktorého je do 60 dní odo dňa jeho doručenia verejnému obstarávateľovi.

6) Verejný obstarávateľ upozorňuje, že s ohľadom na zákon číslo 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e Governmente) v platnom znení nemá prístup do verejných registrov, z ktorých by si v procese vyhodnocovania splnenia podmienok účasti mohol zabezpečiť prístup k dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle Zákona o VO.

7) Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom až po overení a schválení procesu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu z overenia/kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené podstatné porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie.

8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak nebude mať zabezpečené spolufinancovanie predmetu Zákazky z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ situáciu, ak dôjde k zmene finančného krytia zákazky považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa pre zrušenie verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.06.2019
24.10.2019 04:55:20