eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline

  Zadávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
2.111.034,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Práce
  Dátum odoslania:
24.06.2019
  Dátum zverejnenia:
25.06.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
IČO: 00397563
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
Telefón: +421 415665265
Email: pirosik@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1019
Hlavná adresa(URL): https://www.uniza.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1019
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Pirošík
Telefón: +421 415665265
Email: pirosik@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1019
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.uniza.sk/
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline
Referenčné číslo: 401/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športoviska s umelým športovým povrchom a revitalizácia okolitého priestoru ihriska.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 111 034,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
parc.č. 5118/9, 5118/16, k.ú. Žilina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športoviska s umelým športovým povrchom a revitalizácia okolitého priestoru ihriska.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 111 034,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.1 Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky, ktorej predmetom alebo súčasťou predmetu bola:
3.1.1 výstavba alebo obnova atletickej dráhy dĺžky 400 m a sektorov technických disciplín, oboje s umelým polyuretanovým povrchom certifikovaným IAAF min plochy 5 700 m2 a v minimálnej hodnote 1 mil. EUR bez DPH
3.1.2 výstavba alebo obnova vnútorného trávnatého ihriska min plochy 7 500 m2 s automatickým závlahovým systémom
3.1.3 výstavba umelého osvetlenia atletickej dráhy dĺžky 400m

Každú z podmienok uvedených v bodoch 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 môže záujemca/uchádzač preukázať samostatnou referenčnou zákazkou. V prípade, že záujemca/uchádzač disponuje referenciou, na základe ktorej je možné posúdiť splnenie viacerých alebo všetkých požiadaviek v zmysle bodov 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3, nie je potrebné predkladať dodatočné (duplicitné) referencie vo vzťahu k podmienkam, ktoré sú už obsiahnuté v inej predloženej referencii.

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.2 Výzvy na predkladanie ponúk: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
3.2.1 Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre dopravné alebo pozemné stavby. Verejný obstarávateľ požaduje:
a) minimálnu úroveň dokončeného vzdelania: vysokoškolské;
b) autorizáciu v odbore dopravné stavby alebo pozemné stavby;
c) minimálnu odbornú kvalifikáciu - realizáciu stavby dopravného alebo pozemného staviteľstva, príp. stavby športového charakteru - súčasťou ktorej bola realizácia umelých tartanových/ polyuretanových povrchov, s finančným objemom minimálne 1 mil. EUR bez DPH.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a) dokladu o ukončenom vzdelaní
b) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo ekvivalentným dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
c) profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť odborného garanta
d) vyhlásenie garanta, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby

3.2.2 Odborný garant - geodet. Verejný obstarávateľ požaduje:
a) oprávnenie na vymeriavanie atletických oválov podľa pravidiel IAAF
b) minimálnu odbornú kvalifikáciu - realizáciu stavby atletického štadiónu s certifikátom IAAF.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
a) certifikátu IAAF
b) profesijného životopisu geodeta, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť odborného garanta
c) vyhlásenie garanta, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie stavby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.3: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác (dopravné alebo pozemné stavby), ktorým potvrdí splnenie noriem environmentálneho manažérstva. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení environmentálneho manažérstva, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.


3.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.

Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) - 3.5: Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác (dopravné alebo pozemné stavby), ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.


3.5 podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky umelých povrchov použitých dodávateľom na atletickú dráhu. Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovaru určeného k dodaniu o veľkosti min 0,10 m x 0,10 m (max. však 0,50 m x 0,50 m.)
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru.
Vzorku/vzorky záujemca/uchádzač doručí na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.07.2019 10:00
Miesto: Žilinská univerzita v Žilne, Hospodársky blok, Investičné oddelenie, zasadačka č. d. HB 124, Univerzitná 3833, Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Termín plnenia: zhotovenie diela v lehote 8 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
8. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 50 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.06.2019
24.10.2019 03:37:41