eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave

  Zadávateľ:
Obec Most pri Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
104.537,15 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.06.2019
  Dátum zverejnenia:
02.07.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Most pri Bratislave
IČO: 00304964
Bratislavská 96, 90046 Most pri Bratislave
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Mastný
Telefón: +421 245951215
Fax: +421 245951207
Email: starosta@mostpribratislave.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave
II.1.2) Hlavný kód CPV
48800000-6
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne:
Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne
Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy
IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. Učebňa bude obsahovať: Interaktívna tabuľa +
dataprojektor k interaktívnej tabuli (1 ks), Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner), Notebook pre učiteľa + aplikačný software, Laboratórne pracovisko žiaka (8 ks), Laboratórne pracovisko učiteľa, Bezpečnostná skriňa na chemikálie, Žiacky stôl dvojmiestny (12 ks), Stolička pre žiaka (24 ks), Didaktické pomôcky biologicko/ chemická učebňa
Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne
Polytechnická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy
Zoznam oprávnených výdavkov) pre16 žiakov. Učebňa bude obsahovať: Pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner), Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom (3 ks), Stacionárne pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, Kovová skriňa na odkladanie náradia (2 ks), Stolička pre žiaka (16 ks), Didaktické pomôcky polytechnická učebňa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
104 537,15 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave IKT
(Informačná a komunikačná technika)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48800000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Základnej školy v Moste pri Bratislave
II.2.4) Opis obstarávania
Interaktívna tabuľa+ dataprojektor k interaktívnej tabuli, notebook pre učiteľa + aplikačný software podľa špecifikácii
uvedených v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 788,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
II.2.14) Doplňujúce informácie
Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške: 50,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú opísané v bode č. 12 SP.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave Nábytok
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39100000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Základnej školy v Moste pri Bratislave
II.2.4) Opis obstarávania
Pracovisko učiteľa - stôl, stolička, kontajner (zostava), Žiacky stôl- dvojmiestny (12 ks), Stolička pre žiaka (24 ks),
Pracovisko učiteľa - učiteľská katedra, stolička, kontajner (zostava), Kovová skriňa na odkladanie náradia (2ks), Stolička pre žiaka (16 ks), Laboratórne pracovisko žiaka (8 ks), Laboratórne pracovisko učiteľa, Bezpečnostná skriňa na chemikálie, Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom (5 ks), Stacionárne pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom (3 ks) a Stacionárne pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom podľa špecifikácie uvedenej v SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
23 683,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
II.2.14) Doplňujúce informácie
Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške: 700,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú opísané v bode č. 12 SP.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave Didaktické pomôcky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Základnej školy v Moste pri Bratislave
II.2.4) Opis obstarávania
Pre nedostatok povolených charakteristík vo formulári, opis a množstvá didaktických pomôcok sú uvedené v špecifikácii predmetu, ktorá je prílohou SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
79 064,85 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP, Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
II.2.14) Doplňujúce informácie
Požaduje sa zloženie zábezpeky vo výške: 2.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú opísané v bode č. 12 SP.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 ZVO dokladmi podľa ust. § 32 ods. 2 ZVO nasledovne:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením
2. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z.z. (Zákon proti byrokracii). Ak
uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z.).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Prehľadom o dosiahnutom celkovom obrate uchádzača a prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka - dodávka tovarov špecifikovaných CPV kódmi zákazky uvedených v bode č. 2.3 SP za posledné tri hospodárske roky dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Predmetná podmienka sa má dokladovať čestným vyhlásením uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu finančných schopností uchádzača počas dodávky tovarov tvoriacich predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa dokladovanie dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej predmet zákazky sa týka - dodávka tovarov podobných predmetu zákazky špecifikovaných CPV kódmi zákazky uvedených v bode č. 2.3 SP minimálneho obratu dvojnásobku PHZ kumulatívne za posledné tri hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podľa ust. § 34 ods. 1 písm. a) ZVO sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a)zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Za predchádzajúce tri roky sa na účely tejto zákazky považuje tri roky od vyhlásenia (uverejnenia výzvy na predloženie ponúk) tohto verejného obstarávania. Podmienka sa má dokladovať prehlásením uchádzača, podpísaným štatutárom konajúcim za uchádzača. Verejný obstarávateľ je povinný zohľadniť aj referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ má za to, že predmetná podmienka účasti slúži k dokladovaniu skúseností uchádzača v dodávke tovarov tvoriacich predmet príslušnej časti zákazky.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom - dokladuje sa vyhlásením uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky podľa § 38 ods.5 zákona o VO:
Uvedená podmienka slúži k objasneniu vzťahov uchádzača a subdodávateľov, ktoré majú byť zárukou úspešnej dodávky tovarov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Dôkaz o plnení jednotlivých dodávok (referencia alebo iný doklad) musí obsahovať nasledovné údaje: - identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo) tak, aby bolo zrejmé, či sa jedná o verejného obstarávateľa alebo inú osobu - identifikáciu poskytovateľa dodávky - predmet zákazky - cena dodávky, termín uskutočnenia dodávky, kontaktná osoba odberateľa (titul, meno, priezvisko a tel. číslo), dátum, podpis a pečiatka oprávnenej osoby odberateľa. Požaduje sa uspokojivé dokladovanie dodávok tovarov podobných predmetu zákazky špecifikovaných CPV kódmi uvedenými v bode č. 2.3 SP referenciami alebo zodpovedajúcim iným dokladom v minimálnom počte 1 ks v posledných troch rokoch.
Minimálny objem jednotlivých dodávok sa požaduje aspoň vo výške PHZ uvedenej v bode č. 3.1 SP.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
§ 39 ZVO splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ekonomického a finančného postavenia a
technickej a odbornej spôsobilosti možno predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 13:30
Miesto: V sídle obce na adrese uvedenej v bode 1 aj v SP.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Pre obmedzený počet charakteristík vo formulári tejto Výzvy okruh oprávnených osôb je uvedený v bode č. 24.2 SP.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na technické špecifikácie toto verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/.
Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO -EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add.
2. Pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažnych podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2019
24.10.2019 05:27:36