eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Anestéziologický prístroj

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  Predpokladaná hodnota:
96.148,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 10:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.07.2019
  Dátum zverejnenia:
02.07.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
IČO: 00610577
Hollého 14, 08181 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kupcová
Telefón: +421 517011810
Fax: +421 517722247
Email: kupcova@fnsppresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
Hlavná adresa(URL): http://www.fnsppresov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/20
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/20
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Anestéziologický prístroj
Referenčné číslo: 543/2019/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
33172100-7
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
96 148,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
80561000-4
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks anestéziologických prístrojov pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
96 148,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
2.Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5.Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
6.Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7.Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
8.Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
3.1.1 Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Vzor zoznamu dodávok tovaru (príloha č.6 súťažných podkladov)
3.1.2 Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
3.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
3.4 Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED) alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3.5 Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu 3.1.1:
Uchádzač predloženým zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúc tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania musí preukázať, že v požadovanom období uskutočnil minimálne jednu dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodanie anestéziologických prístrojov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2019
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, budova riaditeľstva, zasadačka na prízemí.
Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje, zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET dostupného na https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len ERANET).
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET.
Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme ERANET, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme ERANET.
Uplatňuje sa ustanovenie podľa § 112 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk.
Formulár JED vo formáte .rtf. umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť z webového sídla ÚVO (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html), pričom údaje uvedené v Časti I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, v dokumente JED prenesie/prepíše záujemca/uchádzač do editovateľného formulára, ktorý vypĺňa.
Minimálne technické požiadavky na používanie systému ERANET:
PC 1,6 GHz, 1GB RAM, 200 GB HDD
Počítač s operačným systémom Windows (Win 7+)
Aktuálnu verziu internetového prehliadača Google Chrome 40+, Mozilla Firefox 32+, MS Internet Explorer 10 +
Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie).
V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie,obstarávanie inovícií a ani obstarávanie zamearné na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2019
24.10.2019 03:36:57