eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb

  Zadávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
220.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.07.2019 09:00

  Druh postupu:
Podlimit
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.07.2019
  Dátum zverejnenia:
03.07.2019
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Jaroslav Šuster
Telefón: +421 484325648
Email: jaroslav.suster@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Hlavná adresa(URL): http://www.bbsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3406
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4173/summary
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
verejná správa
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb
Referenčné číslo: 07287/2019/OVP-1
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je:

1.Upgrade existujúcej rezortnej elektronickej podateľne a to napojením na existujúce elektronické formuláre a súčasne
využívaný registratúrny systém úradu BBSK. Požadovaná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
2.Dodávka a sfunkčnenie integračnej platformy pre prepojenie systémov v štátnej správe, ktorá umožní pre IS ES BBSK
jeho integráciu voči Ústrednému portálu verejnej správy ( ÚPVS ) ako i referenčným registrom SR, medzi ktoré patria
ŠUSR, RPO, RFO, RA, GP. Integračná platforma zároveň svojimi vlastnosťami umožní vnútornú integráciu pre IS ES
BBSK, v rámci ktorej poskytne služby zbernice ESB pre splnenie požiadaviek kladených na plnohodnotnú servisne
orientovanú architektúru ako i služby pre dátovú integráciu.
3.Legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb. Požaduje sa aktualizácia
formulárov elektronických služieb uvedených v prílohe č. 1 a to najmä v nadväznosti na zákon č.177/2018 Z.z. - Zákon o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), zákon 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov,
zákona 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako aj štandardov pre oblasť informatizácie verejnej správy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
220 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72610000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídlo verejného obstarávateľa - Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je:

1.Upgrade existujúcej rezortnej elektronickej podateľne a to napojením na existujúce elektronické formuláre a súčasne
využívaný registratúrny systém úradu BBSK. Požadovaná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
2.Dodávka a sfunkčnenie integračnej platformy pre prepojenie systémov v štátnej správe, ktorá umožní pre IS ES BBSK
jeho integráciu voči Ústrednému portálu verejnej správy ( ÚPVS ) ako i referenčným registrom SR, medzi ktoré patria
ŠUSR, RPO, RFO, RA, GP. Integračná platforma zároveň svojimi vlastnosťami umožní vnútornú integráciu pre IS ES
BBSK, v rámci ktorej poskytne služby zbernice ESB pre splnenie požiadaviek kladených na plnohodnotnú servisne
orientovanú architektúru ako i služby pre dátovú integráciu.
3.Legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb. Požaduje sa aktualizácia
formulárov elektronických služieb uvedených v prílohe č. 1 a to najmä v nadväznosti na zákon č.177/2018 Z.z. - Zákon o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), zákon 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov,
zákona 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako aj štandardov pre oblasť informatizácie verejnej správy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
220 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ich preukázanie v
súlade s ust. § 32 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZVO").
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy prekladať, sú:
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sílom v Slovenskej republike.

Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F, ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o stavebné práce alebo
služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo
koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa na poskytovaní služieb tvoriacich predmet zákazky podieľali kľúčoví experti na minimálne nižšie uvedených riadiacich pozíciách, pričom títo kľúčoví experti musia spĺňať nižšie uvedené minimálne odborné a kvalifikačné podmienky. Verejný obstarávateľ umožňuje kumulovanie pozícií kľúčových expertov v jednej osobe.

Uchádzač predloží zoznam osôb určených na plnenie zmluvy - kľúčových expertov.
I.V zozname osôb určených na plnenie zmluvy - kľúčových expertov uchádzač uvedie:
a)meno a priezvisko príslušnej osoby,
b)navrhovaná pozícia v tíme (napr. Kľúčový expert č.1 Vývojár/ Architekt pre implementáciu elektronickej podateľne),
c)vzťah k uchádzačovi (zamestnanec / iná osoba).
II.Uchádzač za každého kľúčového experta predloží profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, ktorý musí
obsahovať minimálne nasledovné údaje/skutočnosti:
a)meno a priezvisko,
b)IT znalosti
c)odborná prax podľa požiadaviek vo vzťahu ku každému kľúčovému expertovi v rozsahu:
i.identifikácia zamestnávateľa (obchodné meno) vrátane súčasného zamestnávateľa, alebo iných profesijných skúseností
ii.obdobie [od (mesiac a rok) do (mesiac a rok)] tak, aby verejný obstarávateľ vedel vyhodnotiť splnenie určených
minimálnych požiadaviek na odbornú prax v danej oblasti každého kľúčového experta,
iii.pozícia/pracovné zaradenie kľúčového experta vrátane súčasného pracovného zaradenia/funkcie
d)praktické skúsenosti podľa požiadaviek vo vzťahu ku každému kľúčovému expertovi v rozsahu:
i.názov referencie/projektu/zmluvy,
ii.identifikácia odberateľa/zamestnávateľa (obchodné meno, adresa/sídlo, IČO)
iii.stručný opis predmetu plnenia referencie/projektu/zmluvy tak, aby verejný obstarávateľ vedel vyhodnotiť splnenie
určených minimálnych požiadaviek na skúsenosti v danej oblasti každého kľúčového experta,
iv.pozícia/pracovné zaradenie kľúčového experta na plnení referencie/projektu/zmluvy
v.obdobie [od (mesiac a rok) do (mesiac a rok)], počas ktorého sa kľúčový expert podieľal na plnení
referencie/projektu/zmluvy
e)vlastnoručný podpis kľúčového experta
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledovných
minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov č. 1 až 4

Kľúčový expert č. 1
Vývojár/ Architekt pre implementáciu elektronickej podateľne- min. jedna osoba v tejto pozícii
-Minimálne 3-ročné skúsenosti (odborná prax) v oblasti programovania informačných systémov zabezpečujúcich
elektronické služby s prepojením na elektronickú podateľňu; túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným
životopisom;

Kľúčový expert č. 2
Vývojár/ Architekt integračnej platformy- min. jedna osoba v tejto pozícii
-Minimálne 3-ročné skúsenosti (odborná prax) ako Vývojár/ Architekt integračnej platformy s prepojením na elektronické služby; túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom;

Kľúčový expert č. 3
Programátor pre oblasť implementácie elektronickej správy registratúry- min. jedna osoba v tejto pozícii
-Minimálne 3-ročné skúsenosti (odborná prax) v oblasti programovania/ vývoja SW pre elektronickú správu registratúry na platforme Fabasoft; túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom;

Kľúčový expert č. 4
Konzultant pre oblasť návrhu a optimalizácie elektronických aplikačných služieb- min. jedna osoba v tejto pozícii
Minimálne 3-ročné skúsenosti (odborná prax) konzultanta/metodik elektronických aplikačných služieb; túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným životopisom;

Uchádzač musí disponovať všetkými potrebnými prostriedkami na vykonanie služieb, ktoré sú vyžadované vo funkčnej špecifikácií predmetu zákazky a aj v technickej špecifikácií predmetu zákazky, už v momente predloženia ponuky.

S ohľadom na rozsah požiadaviek na špecifické znalosti (softvérových nástrojov) verejný obstarávateľ umožňuje
kumulovanie pozícií kľúčových expertov v jednej osobe.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle súťažných podkladov, najmä časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY a príloh SP.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v bode
č. 20 SP.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.07.2019 09:30
Miesto: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, z dôvodu následného použitia elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Uchádzač môže nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti:
- v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený
jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu alebo
- v zmysle § 114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Doručovanie revíznych postupov sa riadi Výkladovým stanovisko UVO č. 3/2018.
4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými
spôsobmi:
- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a
to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.,
- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.,
- počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 112 ods. 6 prvá veta ZVO (reverzná súťaž), vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.07.2019
24.10.2019 03:37:58