eZakazky - Elektronické verejné obstarávanie

   

Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre potreby FN Trnava

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
1.296.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2019 10:00

  Druh postupu:
Nadlimit - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
03.09.2019
  Dátum zverejnenia:
06.09.2019
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Mesárošová
Telefón: +421 335536001
Fax: +421 335536224 / 335503578
Email: jana.mesarosova@fntt.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://fntt.eranet.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://fntt.eranet.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://fntt.eranet.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre potreby FN Trnava
Referenčné číslo: 3
II.1.2) Hlavný kód CPV
48810000-9
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému pre potreby FN Trnava vrátane dodávky technického a aplikačného vybavenia pre produkčné, testovacie prostredie a zálohovanie dát, migrácie dát z terajšieho nemocničného informačného systému MEDEA spoločnosti STAPRO SLOVENSKO s. r. o. minimálne v rozsahu kompletných medicínskych údajov o všetkých pacientoch, laboratórnych informačných systémov, výkazníctva pre poisťovne v rozsahu aktuálne hospitalizovaných pacientov, zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti systému.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 296 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48814000-7
48814100-8
48814200-9
48814300-0
48814400-1
72267000-4
72267100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému pre potreby FN Trnava vrátane dodávky technického a aplikačného vybavenia pre produkčné, testovacie prostredie a zálohovanie dát, migrácie dát z terajšieho nemocničného informačného systému MEDEA spoločnosti STAPRO SLOVENSKO s. r. o. minimálne v rozsahu kompletných medicínskych údajov o všetkých pacientoch, laboratórnych informačných systémov, výkazníctva pre poisťovne v rozsahu aktuálne hospitalizovaných pacientov, zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti systému.

Zámerom verejného obstarávateľa je implementácia Komplexného nemocničného informačného systému, ktorý musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonným vedúcim pracovníkom verejného obstarávateľa sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak, aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie verejného obstarávateľa.

Súhrnné požiadavky na komplexný informačný systém:
ovybrané riešenie spĺňa požiadavky platnej legislatívy
ovybrané riešenie je etablované u iných zákazníkov v Slovenskej republike, zdokladované uvedením referencií aj s kontaktom
ovybrané riešenie podporuje procesné riadenie, strategické riadenie a riadenie nákladov
ovybrané riešenie umožňuje integrovať klinické doporučené postupy s možnosťou modifikácie pre vlastné potreby
ovybrané riešenie je priebežne inovované využitím existujúcich technológií a možností informačných technológií s garanciou rozvoja v súlade so zmenami legislatívy do budúcnosti
ovybrané riešenie je schopné v reálnom čase poskytovať dostatočné informácie pre podporu rýchleho a efektívneho rozhodovania
ovybraný dodávateľ na základe realizovaných projektov podobného charakteru môže prispieť i formou know-how zámerom organizácie verejného obstarávateľa v oblasti zvýšenia efektivity fungovania
ovybraný dodávateľ má skúsenosti s integráciou požadovaných oblastí
ovybraný dodávateľ pôsobí v segmente zamerania verejného obstarávateľa, má skúsenosti s implementáciou nemocničných informačných systémov v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike podobnej veľkosti a zamerania, čím sa predpokladá krátka doba trvania implementácie projektu a schopnosť plniť plánovaný harmonogram prác
ovybraný dodávateľ disponuje dostatočnou kapacitou školiacich pracovníkov pre dostatočné vyškolenie pracovníkov verejného obstarávateľa
ovybraný dodávateľ disponuje dostatočnou kapacitou vývojových pracovníkov pre splnenie špecifických požiadaviek zo strany verejného obstarávateľa
oriešenie musí zahŕňať obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi klinickými pracoviskami (lôžka, ambulancie) a laboratórnymi informačnými systémami
oriešenie musí byť integrované s používanými systémami PACS
oriešenie musí pracovať v požadovanom rozsahu v informačnom systéme na: 600 súčasne pracujúcich staníc a minimálne 992 užívateľov.

Súčasťou dodávky je aj nevyhnutná infraštruktúra pre podporu všetkých procesov a činností súvisiacich s plnením predmetu zákazky. Rovnako je súčasťou dodávky aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, školenie užívateľov
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov poskytovanie autorskej servisnej podpory v rozsahu uvedenom v návrhu zmluvy na obdobie minimálne 48 mesiacov.
Súčasťou servisnej podpory je poskytnutie metodickej hot-line telefonickej podpory minimálne v pracovných dňoch (8 x 5).
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov v prípade závažnej chyby obmedzujúcej prevádzku odstránenie chyby do 24 hodín (resp. nasledujúci pracovný deň).
Uchádzač uvedie: presnú adresu strediska podpory, pracovného času, telefonický kontakt a e-mailový kontakt pre nahlasovanie bežných porúch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade, ak verejný obstarávateľ v lehote do 1. júna 2020 nezíska kapitálové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, vyhradzuje si právo v súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, predmetné verejné obstarávanie zrušiť z titulu vzniku dôvodov osobitného zreteľa pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby pokračoval vo vyhlásenom verejnom obstarávaní v zmysle týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na plnenie predmetu zákazky neposkytne preddavky ani zálohové platby, platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom po dodaní predmetu zákazky, podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 60 dní.

Predkladanie ponúk - ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a je vložená do systému ERANET umiestnenom na webovej adrese https://fntt.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku po bezplatnom registrovaní a prihlásení do systému ERANET na webovej adrese https://fntt.eranet.sk. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01. 07. 2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace.
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verenej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne.
Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Hospodársky subjekt môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do portálu oversi.gov.sk, uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky doklady žiadané verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.10.2019 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.10.2019 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica Trnava, A Žarnova 11, 917 75 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky a bude neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
03.09.2019
18.02.2020 17:45:56