eZakazky - Obec Malé Trakany

 Obec Malé Trakany - Profil verejného obstarávateľa

Obec Malé Trakany ul. Andora Petrika 208
Andora Petrika č.208
Malé Trakany
076 42

IČO : 00331716

Obec Malé Trakany je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Malé Trakany
Sídlo: ul. Andora Petrika 208, Malé Trakany, 076 42
Štatutárny zástupca:
IČO: 00331716

Zoznam zákaziek

Kód Názov Názov
1899-WYP Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany 2018\12\31
23.02.2019 01:29:54