Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Profil verejného obstarávateľa

Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 43488245 | Kód: ŠOPSR/415/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - príloha č. 10 Zoznam garantov s požiadavkami Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady - prílohy č. 5 a 6 (Návrh na plnenie kritérií + Štruktúrovaný rozpočet ceny) Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady - Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo - príloha č. 4 ZoD Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady - Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo - príloha č. 3 ZoD Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady - Príloha č. 2 Návrh zmluvy o dielo Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady - príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Súťažné podklady + prílohy č. 3a, 3b, 4, 7, 8, 9 Súťažné podklady
2021\06\18
18.06.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\06\18
18.06.2021
26.05.2022 15:32:31