Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 12

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 29371406 | Kód: 075/2019/ZPL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 informácia o výsledku Ostatné dokumenty
2019\07\19
19.07.2019
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2019\06\24
24.06.2019
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2019\06\21
21.06.2019
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\06\14
14.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 13895-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\06\11
11.06.2019
 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady
2019\06\04
04.06.2019
 Zadanie Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
  Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
 Súťažné podklady - 075/2019/ZPL Súťažné podklady
2019\06\03
03.06.2019
02.12.2021 16:33:48